Projekto tikslas: Pagerėjęs lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmas, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus.

Siekiant įgyvendinti moterų ir vyrų lygių de facto Lietuvoje yra numatytos dvi pagrindinės projekto programos sritys:

  1. demokratija ir geras valdymas, nes stiprinami NVO – LMLO narių advokaciniai gebėjimai, plečiamas narių tinklas bei skatinamas jų įsitraukimas į moterų ir vyrų lygybės politikos formavimą ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu, regioniniu bei nacionaliniu lygmenimis.
  1. žmogaus teisės, nes siekiama išvystyti LMLO avokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmenį užtikrinant moterų teises de facto. Specialus dėmesys projekte skiriamas užtikrinant moterų teises plačiau dalyvauti politinėje veikloje, nei tai yra dabar Lietuvoje.

Projekto išliekamoji vertė?

Įgyvendintų projekto priemonių tvarumas bus tęstinis, kadangi ir toliau bus keliama kompetencija lygių galimybių srityje bei ES strategijos tikslų klausimais, net ir po projekto pabaigos, siekiant užtikrinti lygiavertį lyčių reprezentatyvumą. LMLO organizacija, sustiprėjusi tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu požiūriu, gebės bendromis pastangomis ieškoti finansinių šaltinių, moters žmogaus teisių lobistinei veiklai Lietuvoje.

5050 logo2

Projekto vykdytojas:

  • Kauno moters užimtumo informacijos centras – aktyviai dirbantis gerinant moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo, lyderių ugdymo problemas bei įtakojant palankių įstatymų priėmimą šiose srityse.

Projekto partneriai:

  • Socialinių inovacijų fondas – dirbantis moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo politikos srityje vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis. SIF misija – siekti moterų ir vyrų lygybės per socialines inovacijas ir švietimą.
  • Lietuvos moterų lobistinė organizacija – dalyvauja lobistinėje veikloje, siekiant paveikti ES bei Lietuvos politiką, tobulinant moterų ir vyrų lygių teisių įstatyminę bazę bei stiprinti moterų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant nacionalinę bei ES politiką moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių srityse.
  • The Women’s Counseling (Kvennaradgjofin) – Islandijos nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – teikti teisinę ir socialinę pagalbą moterims. Ši bendradarbiauja su kitomis moterų teisių gynėjų asociacijomis bei Lygių galimybių taryba.

Asocijuotas projekto partneris:

  • Italian Coordination of the European Women’s Lobby (ICEWL) – skėtinės organizacijos European Women‘s Lobby narė. ICEWL misija – siekti lyčių lygybės, moterų teisių užtikrinimo, ekonominio ir socialinio teisingumo, visų smurto formų prieš moteris panaikinimo. ICEWL užsiima lyčių lygybės priežiūra ir lobistiniais veiksmais Europos Sąjungos politikoje. Organizacijos vaidmuo projekte – teisės aktų, programų bei JT CEDAW konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims vystymo bei lobizmo Italijos ir ES lyčių lygių galimybių politikoje patirties perdavimas.

Projektą finansuoja:

EEA+Grants+EPS (1)

http://eeagrants.org/

Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje.