Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas skirtas nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui 2019 m.

Projekto vertė:  60042 Eur. 

Projektu siekiama stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) institucinius gebėjimus efektyviai siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės ir keliami šie tikslai:

 • Didinti LMLO darbo efektyvumą moterų ir vyrų lygybės srityje, užtikrinant LMLO veiklos viešumą, skaidrumą ir atskaitomybę.
 • Padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką moterų ir vyrų lygybės srityje, formuluojant konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl viešųjų paslaugų, susijusių su moterų ir vyrų lygybės praktiniu įgyvendinimu, teikimo.
 • Skatinti LMLO organizacijų-narių partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą ir gebėjimus atstovauti moterų ir vyrų lygybės klausimus valstybės ir savivaldybių institucijose.

  Įgyvendinus projektą bus:

  1) Sukurtos LMLO teisinės, organizacinės bei techninės priemonės, kurios padės užtikrinti LMLO veiklos tarptautiniame, europiniame, nacionaliniame bei vietos lygmenyje skaidrumą:

 • parengtas ir patvirtintas LMLO teisinių, organizacinių bei techninių priemonių aprašas;
 • sukurta LMLO svetainė, kurioje nuolat talpinami LMLO pasiūlymai bei kreipimaisi, taip pat informacija apie LMLO narių veiklą;
 • parengtas LMLO narių atskaitomybės aprašas;
 • atskiriant įgyvendinamus projektus su buhalterinės apskaito programa PRAGMA patobulinta LMLO apskaitos sistema, kuri užtikrins LMLO finansinės atskaitomybės aiškumą.
 • 2) Atlikta nevyriausybinių organizacijų galimybių teikti viešąsias paslaugas moterų ir vyrų lygybės srityje analizė.

  3) Pateikti pasiūlymai dėl:

 • NVO paslaugų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, įgyvendinat LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas (Moterų ir vyrų lygių galimybių Komisijai bei 60 savivaldybių administracijų);
 • NVO paslaugų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, įgyvendinat LR Darbo kodekso nuostatas, susijusias su moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimu darbovietėse (Valstybinei Darbo inspekcijai ir Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai);
 • NVO paslaugų socialinių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, įgyvendinat Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Vidaus reikalų ministerijai).
 • 4) Patobulintos LMLO narių kompetencijos efektyviai dirbti siekiant moterų ir vyrų faktinės lygybės, LMLO narių atstovams pravedant 4 mokymus:

 • NVO įtaka skatinant moterų politinį aktyvumą bei lyderystę, siekiant svaraus moterų atstovavimo politikoje (20 asmenų)
 • NVO veiklos būdai, siekiant moterų ekonominės nepriklausomybės bei moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo (20 asmenų)
 • NVO kompetencijų, formuojant visuomenės požiūrį į neigiamus stereotipus bei diskriminacijos lyties pagrindu supratimą, didinimas (20 asmenų)
 • Efektyvios pagalbos klientui, nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje, teikimo ypatumai ir principai (20 asmenų)
 • 5) Užtikrinama moterų ir vyrų lygių galimybių srityje dirbančių organizacijų asocijavimosi plėtra, išplečiant LMLO organizaciją, į jos veiklą įtraukiant ne mažiau kaip 3 naujas nares.

  6) Atlikta LMLO strateginio plano korekcija, įtraukiant strategines kryptis, remiančias Europos ir Lietuvos moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimą.

  7) Užtikrinta gerosios viešojo sektoriaus ir NVO bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygybės srityje sklaida ir viešinimas, sukuriant Lietuvos ir užsienio šalių bendradarbiavimo tarp viešojo sektoriaus ir NVO, dirbančių moterų ir vyrų lygybės srityje, gerųjų praktikų rinkinį.