Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams.

Projekto tikslas yra prisidėti prie šių Programos tikslų:

1) vienodų moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje skatinimo,

2) proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas užtikrinimo 3) moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumo didinimo.

Projektu padedama siekti Programos keturių uždavinių:

1 uždavinio: Mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus (1.4 ir 1.7 priemonės);

4 uždavinio: Skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti moterų karjerai palankią aplinką (4.7 ir 4.8 priemonės);

5 uždavinio: Didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimus integruoti lyčių aspektą (5.3 priemonė);

6 uždavinio: Padėti savivaldybėms imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir vyrų galimybes (6.3 priemonė). Projektą įgyvendina Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu su partneriais: Moterų informacijos centru, Socialinių inovacijų fondu, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto tikslinės grupės:

Privačių ir valstybinių įmonių darbdaviai ir vadovai, jų atstovai, darbdavių organizacijų atstovai, personalo valdymo specialistai, socialiniai partneriai, profesinių sąjungų atstovai, savivaldybių merai, tarybų nariai, savivaldybių administracijų bei savivaldybės įmonių darbuotojai; valstybės tarnautojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, lyčių studijų centrai, akademinė bendruomenė, plačioji visuomenė.

Siekiant mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį, projekto metu bus įgyvendintos dvi Veiksmų programos priemonės: 1.4 ir 1.7.

Bus parengta ir suderinta „Lygiausios darbovietės 2019“ nominavimo tvarka, atnaujintas Lygiausios darbovietės ženklas, organizuotas „Lygiausios darbovietės 2019“ konkursas socialiniuose tinkluose, išrinkta ir plačiai paviešinta „Lygiausia 2019 m. darbovietė“. Nuo 2006 metų tai jau bus jubiliejinė – 10-oji lygiausia darbovietė

Siekiant paskatinti darbdavius planingai ir sistemingai įgyvendinti moterų ir vyrų lygybės priemones, surengti 2 mokymai, kurių metu 20 dalyvių suteikiamos žinios apie Darbo kodekso nuostatas susijusias su moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimu, pagilinama lyčių lygybės samprata, akcentuojama praktinių lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo darbovietėse nauda bei suteikiami lyčių lygybės priemonių kūrimo įgūdžiai.

Abejose priemonėse ypatingas dėmesys skiriamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio mažinimui.

Siekiant moterų ir vyrų lygybės užimtumo srityje taip pat labai svarbu skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti moterų karjerai palankią aplinką.

Projekto metu, siekiant įveikti ypatingai aktualią diskriminacijos dėl lyties formą – seksualinį priekabiavimą, bus sukurtos ir išbandytos prevencinės priemonės, bei remiantis šia patirtimi sukurtos praktinės rekomendacijas dėl diskriminacijos dėl lyties prevencijos. Šių rekomendacijų pagrindu organizuoti dveji mokymai tikslinėms grupėms, kuriuose dalyvaus bendrai 50 asmenų. (4.7 priemonė).

Kadangi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra sudaro palankesnes sąlygas moterų karjerai, darbovietės bus skatinamos imtis šeimai palankių iniciatyvų. Dvejų renginių, kuriose bendrai dalyvaus 50 asmenų, bus pristatytos Lietuvos bei užsienio šalių gerosios praktikos bei aptarta kaip jos gali būti taikomos įvairiose Lietuvos įmonėse (4.8 priemonė).

Siekiant padidinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimus integruoti lyčių aspektą bus sudaryta ir nuolat pildoma Lietuvai aktuali užsienio lyčių aspekto integravimo gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazė lietuvių kalba. Duomenų bazė bus patalpinta LMLO tinklapyje, o taip pat viešinama visoms savivaldybėms (5.3 priemonė).

Siekiant padėti savivaldybėms imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir vyrų galimybes, bus organizuotas kasmetinis geriausių lyčių lygybės priemonių, suplanuotų ir įgyvendintų savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, apdovanojimas, nominuotos ir paviešintos savivaldybės nominantės (6.3 priemonė).

Projektas, jo veiklos bei pasiekimai viešinami internete bei socialinių tinklų pagalba.