[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Alytaus rajono savivaldybė

Atsižvelgiant į būtinumą derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, užtikrinama, kad vaikų darželiai dirbtų tolygiai ištisus kalendorinius metus. Vykdomos priemonės užtikrinančios dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą, sudarant sąlygas subalansuotam moterų ir vyrų dalyvavimui versle, skatinama moterų ir vyrų verslininkystė ir karjeros siekimas, rengiant įvairius seminarus, reklaminę medžiagą, skleidžiant gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse.

Vykdant strateginio plano uždavinio „Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę“ vykdoma priemonė „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas“, kuria didinamas rajono neįgaliųjų užimtumas amatų būreliuose, kurie organizuojami taip, kad būtų galimybė užsiimti darbine veikla tiek vyrams, tiek moterims pagal poreikius.

Druskininkų rajono savivaldybė

Darbo rinka.  Didinant gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą, vykdomi projektai, kurių veikloje dalyvauja Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyrius. Vykdomi projektai „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijos tobulinimas“, „Pagalba neįgaliesiems“, „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, kurių tikslas yra padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti, įgyti bei patobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas. Vykdomos specialios kvalifikacijos įsigijimo arba persikvalifikavimo programos/mokymai tikslinėms grupėms – neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams – vyrams ir moterims, vyresnio amžiaus vyrams ir moterims. 

Įgyvendinant Druskininkų savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane numatytą smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonę, 2017 m. buvo gauta 11 paraiškų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų išlaidoms kompensuoti  ir verslo projektams finansuoti (iš jų 7 paraiškas pateikė moterys, įskaitant moterų vadovaujamas įmones, 4 paraiškas pateikė vyrai), buvo finansuotos 7 paraiškos (iš jų 5 moterų pateiktos paraiškos ir 2 vyrų pateiktos paraiškos).

Druskininkų savivaldybėje yra dvi seniūnijos: Viečiūnų ir Leipalingio, kurios aktyviai puoselėja tradicijų, amatų išsaugojimą. Viečiūnų seniūnijos bendruomenėse vykdomos edukacinės – žvakių liejimo, juostų audimo, vilnos vėlimo programos, vykdoma aromaterapinį poveikį turinčių hidrolatų gamyba.  Leipalingio seniūnijos bendruomenėse vykdomos edukacinės programos – žvakių liejimo, sūrių gamyba, Leipalingio dvaro programa, pynimas iš laikraščių.

2017 m. pardėtas įgyvendinti projektas „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ Projektu siekiama prisidėti prie Druskininkų m. gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, sudarant sąlygas gyventojų užimtumui didinti. Šis tikslas bus įgyvendintas rekonstruojant apleistą buvusios pirties pastatą, esantį adresu M.K. Čiurlionio g. 27, LT-66164 Druskininkai pritaikant jį amatų, kultūros ir edukacinei veiklai. Atlikus pastato rekonstrukciją bus  įrengtos  patalpos, kuriose galės veikti tapybos, tekstilės, keramikos, medžio drožybos, vitražo, kalvystės, vytelių pynimo, karpinių, akmentašystės, juvelyrikos dirbtuvės, galerija ir kitos ekspozicijų erdvės bei  būtinos (higienos, administracinės ir bendro naudojimo) patalpos. Amatų centras sudarys sąlygas tautodailininkams, menininkams bei amatininkams susiburti po vienu stogu, kurti, organizuoti parodas ir pristatyti savo amatą visuomenei, vykdyti edukacines programas. Bus sudarytos sąlygos ir vyrų, ir moterų  saviraiškai, įgūdžių tobulinimui, užimtumo didinimui.

Jonavos rajono savivaldybė

Aprašymas: Aprašymas: Jonavos rajono ilgalaikiame strateginiame plėtros plane iki 2021 m. yra įtraukta priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes užimtumo ir verslo srityse:

1. Rengiamos ir vykdomos specialios kvalifikacijos įgijimo programos/mokymai moterims bei vyrams, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų.

2. Skatinama ikimokyklinio ugdymo įstaigų įvairovė.

3. Vykdant verslo rėmimo programą atsižvelgiama į lyčių lygybės integravimo aspektą.

4. Organizuojamos vaikų vasaros stovyklos bei užimtumo programos.

5. Steigiami vaikų dienos centrai, kurie padeda vaikams ir tėvams savo darbo laiko ir priežiūros paslaugų įvairove.

6.  Skatinamas jaunimo verslumas, atsižvelgiant į sektorius aktualius moterims ir vyrams.

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Savo veikloje suteikia lygias galimybes ir vyrams, ir moterims. Suteikia vienodas galimybes abiems lytims gauti konsultacijas, dalyvauti seminaruose, mokymuose, padeda įkurti įmones ir moterims, ir vyrams, nesuteikdama nė vienai lyčiai pirmenybės ar išimčių. Tačiau vis tiek verslo įmonių steigėjai dažniau būna vyrai. TVIC organizuojamose ekskursijose turi lygias galimybes dalyvauti ir vyrai, ir moterys.

Kupiškio rajono savivaldybė

Smulkiajam verslui teikiant mokesčių lengvatas ar finansinę paramą, atsižvelgiama  į tai, kad būtų užtikrintas paramos teikimas proporcingai  tiek moterims, tiek vyrams (nurodyta prie veiklos plano pasiekimų indikatorių).

Radviliškio rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano, Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2019 metų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programos 02 uždavinys: Skatinti rajono savivaldybės gyventojų kompetencijų plėtojimą, bendruomeniškumą ir veiklumą.

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo apraše yra nustatyta 13 finansinės paramos formų rajono verslininkams, kurie vykdo veiklą ir ją plečia Radviliškio rajono savivaldybėje. Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal apraše nustatytas sąlygas remiami rajono verslo subjektai, neišskiriant jų pagal lytį. Dėl finansinės paramos verslo plėtrai lygiomis teisėmis gali kreiptis ir vyrai, ir moterys.

Tauragės rajono savivaldybė

Įgyvendinamos šios priemonės:

1. Priemonė ,,Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų vykdymas“, kurios paskirtis – užimti vaikus ir jaunimą vasaros atostogų  metu. Socializacijos (vasaros poilsio) projektų įgyvendinimas sudaro lygias galimybes vaikams ir jaunimui naudotis projektų rezultatais – dalyvauti ekskursijose, edukaciniuose renginiuose, susitikimuose, kūrybiškumą  ugdančiose veiklose bei prevencinėse veiklose. Projektų metu yra formuojamos lyčių lygybės, pozityvios įvairovės pripažinimo, socialinio teisingumo, tolerancijos principais grįstos nuostatos. Vidutiniškai per metus yra įgyvendinama apie 30 tokio pobūdžio projektų, kuriuose sudalyvauja apie 1500 vaikų ir jaunimo (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

2. Priemonė ,,Visuomeninių organizacijų rėmimas“ skirta skatinti ir remti pilietines iniciatyvas, užimtumą, informacinę plėtrą, kultūros vertybių išsaugojimą, filantropiją, tolerancijos, lygių galimybių užtikrinimo ir kt. veiklas. Per metus priemonės veiklose sudalyvauja vidutiniškai 2000 asmenų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo visuomeninės organizacijos).

3. Priemonė ,,Bendruomenių rėmimas“ skirta Tauragės rajone įregistruotų kaimo ir miesto bendruomenių veiklos skatinimui ir iniciatyvų, skirtų užimtumui, verslumui, lygių galimybių užtikrinimui, laisvalaikio organizavimui ir gyvenimo kokybei gerinti, rėmimui. Rajone veiklą vykdo 40 bendruomenių (33 kaimo ir 7 miesto). Bendruomenių veikloje dalyvauja vyrai ir moterys, nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo bendruomenės).

4. Priemonė ,,Sporto klubų veiklos užtikrinimas“ – skatinama ir remiama įvairiapusė, lygias galimybes moterims ir vyrams užsiimti sportu suteikiančių, sporto klubų veikla. Kiekvienais metais yra finansuojami 27 sporto klubai (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo Sporto centras ir sporto klubai).

5. Priemonė ,,Jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas“ – priemonė skirta finansiškai remti jaunimo organizacijų kūrimąsi ir jų veiklą, skatinti pilietines, verslumo, kūrybinės saviraiškos iniciatyvas, jaunimo įsitraukimą į visuomeninę bei savanorišką veiklą, jaunimo bendradarbiavimą, saugų laisvalaikį bei kitas jaunimo užimtumo veiklas. Siekiama gilinti jaunimo suvokimą pilietiškumo, socialinio teisingumo ir pozityvios įvairovės pripažinimo aspektais, formuoti lyčių lygybės principais pagrįstas nuostatas. Skatinti jaunų vyrų ir moterų aktyvumą, užimtumą. Vykdomi įvairūs projektai – konferencijos, išvykos, festivaliai, mokymai, įvairūs kultūriniai-pramoginiai, sportiniai renginiai, socialinės akcijos, stovyklos. Vidutiniškai priemonės veiklose per metus dalyvauja apie 2000 jaunų asmenų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, veiklas vykdo jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, jaunimo grupės).

6. 2017 m. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas, skirtas jaunimo versliškumui ugdyti – savivaldybėje įdarbintas verslumo ugdymo ir skatinimo specialistas nemokamai konsultuoja jaunimą, besidomintį savarankiško verslo plėtojimu. Buvo organizuotas pirmą kartą ,,Big Idea“ verslo idėjų konkursas, kurio metu buvo pateiktos 6 verslo idėjos. Idėjas pristatė 3 vyrai ir 3 moterys.

Nuo 2017 m. rugsėjo savivaldybė kartu su VDU verslo praktikų centru įgyvendina projektą  ,,Creativity LAB“, kurio metu rajono studentai  ir moksleiviai vykdys aktyvias komandines užduotis, dalyvaus intensyvių mokymų pagrindu organizuojamose ir verslumo kompetencijų tobulinimą skatinančiuose renginiuose, įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse bei semsis patirties  iš patyrusių ekspertų – verslininkų, reklamos agentūrų, technologijų, kultūros centrų, telekomunikacijų ir kitų sričių įmonių atstovų. Veiklose aktyviai įsitraukė ir vaikinai, ir merginos.

7.      2017 m. pradėta įgyvendinti priemonė ,,Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas“ – jaunimo centras įrengtas buvusiame kariniame miestelyje. Centro paskirtis – suburti įvairių socialinių grupių, tame tarpe ir rizikos grupių, socialinę atskirtį patiriančių asmenų, atstovus, jaunimą, organizacijas dirbančias su jaunimu, kurti bendradarbiavimo tinklus ir spręsti su jaunimo užimtumu, laisvalaikiu, karjera susijusias problemas. Centras užtikrins lygias galimybes merginoms (moterims) ir vaikinams (vyrams) dalyvauti veikloje, sprendimų priėmime.

Priemonė ,,Viešųjų darbų programos vykdymas“ sudaro vienodas galimybes moterims ir vyrams, gyvenantiems aukščiausios nedarbo lygio teritorijose (seniūnijose), spręsti bedarbystės problemas. Vidutinė viešųjų darbų trukmė vienam asmeniui per metus siekia 2 mėnesius, per metus vidutiniškai yra įdarbinama apie 330 ieškančių darbo moterų ir vyrų (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius, veiklas įgyvendina seniūnijos, savivaldybės įstaigos, bendruomenės).

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Savivaldybė 2017 m. apdovanota už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityse.

Savivaldybėje įgyvendinant užimtumo didinimo programas sudaromos vienodos galimybės įsidarbinti moterims ir vyrams. Be įprastinių gatvių, kelių, kitų visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymo darbų kuriuos atlieka vyrai, numatyta pagalba teikiant socialines paslaugas, pagalba į namus kuriuos teikia moterys.

Vilkaviškio rajone veikia verslininkus vienijantys klubai „Vilkaviškio Rotary“ ir „Vilkaviškio Lions“, kuriuose veiklą vykdo ir moterys ir vyrai (mišrūs klubai).

Grįžti į sričių sąrašą

[:]