[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Pasvalio rajono savivaldybė
Savivaldybė 2016 m. apdovanota „Už moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimą švietimo srityje“

Seminarus, mokymus ir kt. Pasvalio rajone atlieka Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – ŠPT). ŠPT tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams. Ji periodiškai organizuoja įvairius mokymus įvairių sričių darbuotojams. Per pastaruosius porą metų buvo organizuota keletas paskaitų/mokymų, kuriuose viena iš mokymų dalių buvo skirtos moterų ir vyrų lygioms galimybėms analizuoti.

Mokyklose, siekiant padėti moksleiviams pasirinkti būsimą profesiją, jie yra skatinami rinktis būsimas profesijas atsižvelgiant ne į nusistovėjusius stereotipus pagal lytį, o atsižvelgiant į gabumus.

Mokytojai keldami kvalifikaciją yra siunčiami į įvairius mokymus, kuriuose dalis dėstomų  temų yra apie vyrų ir moterų lygybę, diskriminavimo apraiškas švietimo sistemoje bei kaip jų išvengti, jas šalinti.

Atnaujintame savivaldybės strateginiame veiklos plane 2017-2019 m.  yra įtraukta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa. Numatoma, jog kartu su kitomis veiklomis, įgyvendinant šią programą taip pat bus vykdomas savivaldybės gyventojų švietimas vyrų ir moterų lygybės tematika.

Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba skirta formuoti, koordinuoti ir sėkmingai įgyvendinti Pasvalio rajono jaunimo politiką. Ši taryba sudaryta laikantis vyrų ir moterų lygybės, kadangi tarybą sudaro vienodas skaičius vyrų ir moterų.

 

Druskininkų rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybės administracija kasmet patvirtina bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo planus. Mokyklų ugdymo planuose sudaromos prielaidos visiems mokiniams mokytis pagal jo galias (fizines, psichines, asmenines) ir siekti aukštesnių rezultatų. Ugdymo planai sudaro galimybes nepriklausomai nuo mokinio lyties, socialinės ekonominės padėties, gebėjimo lygio, formuoti individualius ugdymo planus, pasirinkti neformaliojo švietimo programas, dalyvauti mokyklos veikloje, suteikia mokiniams galimybę nusistatyti savo gebėjimų lygį, polinkius, susiformuoti tikslus ir uždavinius kompetencijų ugdymui ir tobulinimui.  Mokyklose mokiniai yra informuojami, orientuojami ir konsultuojami karjeros planavimo klausimais. veiklos Įstaigose dirba karjeros koordinatoriai, kurie formuoja mokinių naują požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje, keičiant nusistovėjusius stereotipus, skatinant mokinius rinktis nestereotipines lyčiai specialybes, atsižvelgiant į gabumus, o ne į visuomenėje egzistuojančias nuostatas apie „moteriškas“ ir „vyriškas“ specialybes. Planuojant mokyklos veiklą, mokyklos numato priemones, kurios atsižvelgiant į berniukų žemesnę motyvaciją siekti vidurinio išsilavinimo bei aukštojo mokslo, skatina siekti aukštesnio išsilavinimo. Popamokinio užimtumo programose stengiamasi pritraukti merginas ir vaikinus į nestereotipines lyčiai veiklas.

Švietimas tenkina ne tik mokyklinio amžiaus vaikų poreikius, bet ir sudaro sąlygas visiems bendruomenės nariams (vyrams ir moterims), auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus įsilieti į darbo rinką, nes Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos tenkina visų tėvų, norinčių savo vaikus ugdyti šiose įstaigose, poreikius. Tai sudaro sąlygas tėčiams ir mamoms sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje, žinant, kad vaikai šiose įstaigose yra saugūs ir ugdomi.

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programose yra įtraukiami mokymai apie moterų ir vyrų lygybę. Mokyklos per tėvų saviugdos klubus moko jaunus tėvus kaip reikia bendrauti su vaikais, kaip juos ugdyti, kaip šiame procese išvengti su lytimi susijusių stereotipų.

Jonavos rajono savivaldybė
2016 m. apdovanota už daugiausia moterų ir vyrų lygybės priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, bei už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų.

Aprašymas: Jonavos rajono ilgalaikiame strateginiame plėtros plane iki 2021 m. yra įtraukta priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes švietimo srityse:

1. Vykdant ikimokyklinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, į mokymo programas yra įtraukti mokymai apie moterų ir vyrų lygybę.

2. Bendrojo lavinimo mokyklose numatytos priemonės, formuojančios naują požiūrį apie moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje, ir keičiančios nusistovėjusius stereotipus.

3. Plėtojama mokyklų neformalaus ugdymo būrelių bei įvairaus pobūdžio neformaliojo ugdymo mokymų pasiūla, siekiama subalansuoto mergaičių ir berniukų dalyvavimo organizuojant profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant atsisakyti „moteriškų“ ir „vyriškų“ profesijų stereotipizavimo.

4. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos, remiamos iš savivaldybių biudžeto, kuriose numatytas moterų ir vyrų lygybės ugdymas.

5. Remiamos nevyriausybinės organizacijas, dirbančias moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo srityje: tiek per  institucinę paramą (suteikiant panaudos būdu patalpas, remiant komunalinius mokesčius), tiek perkant iš jų paslaugas, skirtas darbo ir šeimos derinimo problemų sprendimui, tiek remiant projektus, skirtus moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui.

6.  Švietimo įstaigose taikomos švietėjiškos priemonės: organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos mokyklose, o taip pat televizijos ir radijo laidos moterų ir vyrų lygybės tema, organizuojami kasmetiniai geriausio mokytojo ir geriausios mokytojos konkursai.

Tauragės rajono savivaldybė

Įgyvendinama priemonė ,,Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos vykdymas“. Šios priemonės įgyvendinimas užtikrina vienodas galimybes vyrams ir moterims būti socialiai aktyviems, pilietiškiems. Sudaromos sąlygos per neformalųjį švietimą suaugusiems asmenims (vyrams ir moterims) įgyti bendrųjų kompetencijų, tenkinti meninės saviraiškos poreikius, dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje veikloje, turiningai leisti laisvalaikį. Remiamos Trečiojo amžiaus universiteto veiklos, bendradarbiavimo projektai, paskaitų, seminarų, praktinių mokymų  organizavimas, išvykos. Vidutiniškai per metus priemonės veiklose dalyvauja apie 200 vyrų ir moterų  (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

Įgyvendinama priemonė ,,Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas“ švietimo procese sudaro galimybes diegti smurto prevencijos, tolerancijos ir lyčių lygybės skatinimo, socialinio teisingumo principus. Neformalaus švietimo programas įgyvendina 3 savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos ir privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys. Teikti švietimo paslaugas (vadovauti, dirbti būreliuose, studijose, klubuose, organizacijose ir pan.) turi vienodas galimybes tiek vyrai, tiek moterys (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

Yra užtikrinama ugdymo programų įvairovė ir kokybė šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose. Siekiama, kad visi mokiniai turėtų vienodas galimybes mokytis saugioje aplinkoje be patyčių, smurto, socialinės atskirties ir diskriminacijos. Ugdymo įstaigose veikia įvairios pagalbos mokiniui bei krizių valdymo komandos, dirba ugdymo karjerai specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai, įkurti mokinių parlamentai, tėvų klubai. Vykdoma įvairiapusė projektinė veikla – organizuojami susitikimai, seminarai, konferencijos, praktikų dienos, išvykos, renginiai ir pan., bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ugdymo procese ir veikloje dalyvauti ir dirbti nėra jokių apribojimų dėl lyties (už veiklų koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, veiklas vykdo rajono ugdymo įstaigos ir kitos organizacijos).

Panevėžio rajono savivaldybė

Organizuojant Metų geriausio mokytojo rinkimus išlaikomas moterų ir vyrų santykis – nuo 2006 m. iki 2017 m. geriausiu Panevėžio rajono savivaldybės mokytoju buvo išrinkti 7 vyrai ir 8 moterys.

Kupiškio rajono savivaldybė

Organizuojant renginius, stovyklas, neformalųjį ugdymą, pedagogų kvalifikacijos kėlimą siekiama, kad nebūtų pažeisti vyrų ir moterų lygių galimybių principai, t. y. prie rezultatų pasiekimų rodiklių įtraukiamas papildomas indikatorius, nurodantis, kad  siekiama, jog dalyvautų ne mažiau, kaip 30–35 proc. tos pačios lyties asmenų.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]