[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Alytaus rajono savivaldybė

Alkoholizmo ir nedarbo problema yra itin aktuali savivaldybėje tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. Tai dažnai priveda prie smurto šeimoje, dažniausiai kenčia moterys ir vaikai. Siekiant užkirsti tam kelią savivaldybėje įgyvendinamas uždavinys „Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką“.

Tikslinga yra šviesti ir informuoti visuomenę apie priklausomybių mažinimo galimybes, individualiai dirbtis su tiksline grupe, suteikti specializuotą pagalbą, siekiantiems atsisakyti priklausomybės nuo alkoholio, užtikrinti pagalbos tęstinumą.

Pirmąja priemone siekiama glaudžiai bendradarbiaujant savivaldybės administracijai, seniūnijų darbuotojams, asmens ir visuomenė sveikatos priežiūros įstaigoms, suteikti individualią, specializuotą pagalbą siekiantiems atsisakyti priklausomybės.

Siekiant savivaldybėje užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams, smurtui šeimoje ir artimoje aplinkoje, dažniausiai prieš moteris, asmens (tiek vyrų, tiek moterų) teisių pažeidimams, įgyvendinama savivaldybės strateginio plano uždavinio „Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinus socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius“ priemonė „Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas“. Darbo grupės veikla grindžiama bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo, prieinamumo ir kokybės, solidarumo, tinkamumo, koordinavimo, teisėtumo, asmens teisių ir laisvių apsaugos, proporcingumo, humaniškumo, teisingumo, veiksmingumo, objektyvumo ir efektyvumo, taip pat, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus, pilietišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę, mažinti socialinę asmenų atskirtį.

Mobili darbo grupė analizuoja socialinę situaciją šeimose, kuriose galimai pažeidžiamos vaiko ir (ar) asmens (-ų) teisės, vykdo prevencinius šeimų ir (ar) asmens (-ų) aplankymus, siekiant analizuoti socialinę situaciją šeimose ar pas asmenį (-is).

Druskininkų savivaldybė

Gerosios praktikos pavyzdys:

Norėdamos geriau atstovauti savivaldybės moteris ir sudaryti joms sąlygas imtis aktyvių veiksmų bei realizuoti savo idėjas, 2017 m.  gegužės 30  d. Druskininkų savivaldybės tarybos narės Vida Krisiuvienė, Inga Šinkonienė, Ronata Balkaitienė ir Džema Kisiel, Druskininkų savivaldybės taryboje įkūrė Moterų frakciją, kuri paskelbta Druskininkų savivaldybės tarybos daugumos frakcija.

Moterų frakcijos veiklos programa

 • Siekti didinti Druskininkų populiarumą Lietuvos ir užsienio šalių tikslinėse rinkose, plėsti ir tobulinti kurorto sanatorinio gydymo, sveikatinimo ir SPA tradicijas, rūpintis kurorto įvaizdžiu ir turistų srautu iš viso pasaulio;
 • Spręsti visus Druskininkų bendruomenei aktualius klausimus, tęsiant gražias bendravimo ir   bendradarbiavimo tradicijas su verslininkais, ūkininkais, įmonėmis, įstaigomis, nevyriausybinėmis  organizacijomis,  kaimo  bendruomenėmis  ir visais  iniciatyviais  bei kūrybingais mūsų krašto žmonėmis;
 • Ir  toliau  remti  visuomeninių  organizacijų,   viešųjų  įstaigų,   kaimo  bendruomenių, Druskininkų kultūros ir meno atstovų parengtus įdomius, originalius, svarbius Druskininkų kraštui kultūros srities projektus;
 • Siekti sudaryti palankesnes sąlygas savivaldybės moterims realizuoti savo idėjas;
 • Spręsti visus Druskininkų bendruomenei aktualius klausimus susijusius su moterų teisių pažeidimais, ieškoti sprendimų, padėsiančių gerinti švietimo, sporto, kultūros, asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų sričių veiklą, skatinti jaunimo užimtumą;
 • Didinti moterų įsitraukimą į politiką bei savivaldybės valdymą;
 • Stiprinti  moterų politinę patirtį;
 • Puoselėti sukurtą infrastruktūrą ir toliau gražinti kurorto erdves.
 • Kurti dar palankesnę aplinką verslui ir darbo vietų kūrimui bei gerinti moterų integraciją į darbo rinką.

Druskininkų savivaldybės administracijai, skyriams ir padaliniams vadovauja tiek pat vyrų ir tiek pat moterų, tai tik įrodo, jog iš tiesų moterų ir vyrų lygybės klausimai Druskininkuose sprendžiami vadovaujantis lygiavertiškumo, teisingumo principais.

Jonavos rajono savivaldybė

Jonavos mieste veikia Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras). Centre teikiamos įvairios kompleksinės paslaugos, t. y. mokymo, neformalaus švietimo, informavimo, psichologinio ir socialinio konsultavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, savitarpio paramos organizavimo bei sėkmingo integravimosi į visuomenę paslaugos. Centro padaliniuose (Rimkų, Žeimių bei Upninkų mišrių socialinių paslaugų dienos centruose) veikia krizių centrai, kuriuose teikiama pagalba ne tik šeimoms, išgyvenusioms krizines situacijas ar patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje, bet ir kitos socialinės paslaugos:

 • socialinė pagalba visiems smurto subjektams (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, laikino apgyvendinimo suteikimas);
 • sistemingos psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės, šeimos terapija);
 • tarpasmeninių santykių su artimaisiais atnaujinimo paslaugos (reintegracijos į pirminę šeimą skatinimas, susitikimų organizavimas, mediacijos ir kitos paslaugos).
 • socialinių darbuotojų, dirbančių su smurto subjektais, mokymai (naujų psihosocialinės korekcijos ir pagalbos metodų išmokimas, supervizijos);
 • rajonų visuomenės ir nedidelių kaimo vietovių bendruomenių informavimas apie smurto problematiką ir pagalbą smurto subjektams (susitikimai su kaimo bendruomenėmis; informacija vietinės žiniasklaidos priemonėse).

__

Jonavos rajono savivaldybės administracija nuo 2016 m. kovo 31 d. įgyvendinta projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir truks iki 2020 m. sausio mėn.

Šeimos nariai (netekę darbo, susidūrę su ekonominėmis, socialinės atskirties, psichologinėmis, šeimos vertybių suvokimo problemomis) pradeda naudoti smurtą, piktnaudžiauti alkoholiu, neprižiūri vaikų, todėl formuojasi netinkamas požiūris į šeimos vertybes, santykius ir bendravimą šeimose. Šis projektas skirtas visoms krizę išgyvenančioms tikslinės grupės šeimoms (ne tik į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytoms, bet ir kitoms šeimoms – pvz., turinčioms neįgalų šeimoms narį, kenčiančioms nuo piktnaudžiavimo ligų, daugiavaikėms šeimoms, pabėgėlių šeimoms). Projekte vykdomos kompleksinės pagalbos veiklos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, teisinė pagalba (teisinis švietimas, darbo teisė, konsultacijos ne skyrybų procese esančioms, bet kitoms projekte dalyvaujančioms šeimoms), vaikų priežiūros paslaugos, potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas, konsultavimas, pagalba specialių poreikių turinčių (neįgalių) narių šeimoms. Į kompleksinių paslaugų teikimą yra įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos. Tokiu būdu Jonavos rajone yra sukurta efektyvi ne tik krizių šeimoje intervencijos, bet ir prevencijos sistema, užtikrinanti kompleksinės pagalbos paslaugas visiems krizę išgyvenančių šeimų nariams, veikianti tiek valstybiniame, tiek nevyriausybiniame sektoriuje.

Jurbarko rajono savivaldybė

Moterų ir vyrų lygybės aktualijas, galimybes dalyvauti įvairiuose susitikimuose su asmenimis, galinčiais padėti spręsti problemas lyčių diskriminavimo pagrindu, mūsų savivaldybėje stengiamasi viešinti kuo dažniau.

Savivaldybės interneto svetainėje buvo paviešinta informacija apie susitikimą su Lygių galimybių kontroliere. Susitikimo metu dalyvavo daugelis savivaldybės administracijos darbuotojų. Pažymėtina, jog susitikimuose dalyvavo ir savivaldybės vadovai. Susitikimo metu buvo paaiškinta, kas yra lygios galimybės, kodėl reikia jų siekti, kaip atpažinti diskriminaciją, papasakota apie  tarnyboje tiriamus piliečių skundus, paaiškinta, kaip teisingai suformuluoti darbo skelbimą, kad jis nepažeistų įstatymų, kokios klaidos gali slypėti komercinėje, politinėje, socialinėje reklamoje ir t.t. Susitikimų metu buvo pateikta gausių darbo skelbimų, reklamų, tiriamų skundų pavyzdžių iš Lietuvos ir užsienio, duota linksmų bei rimtų užduočių auditorijai.

Apie 2016 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vykusią asociacijos „Moterų informacijos centras“ kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris mažinimo komiteto organizuotą konferenciją „Specializuoti pagalbos centrai – tikros istorijos, reali pagalba“ taip pat buvo paviešinta savivaldybės interneto svetainėje.

2016 m. lapkričio 18 d. savivaldybės interneto svetainėje visuomenė buvo informuota apie Specializuotos pagalbos centrą – Tauragės moters užimtumo ir informacijos centrą, Šis centras Jurbarko rajono gyventojams teikia specializuotą nemokamą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims – informuoja, konsultuoja, teikia teisinę, psichologinę pagalbą, tarpininkauja įvairiose institucijose, siekia įgalinti asmenis apginti savo teises ir pradėti naują gyvenimą be smurto, palaiko emociškai.

Apie 2017 m. birželio 6 d. vykusi seminarą „Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje“, kuriame viena iš temų buvo moterų ir vyrų lygios galimybės, savivaldybės interneto svetainėje taip pat buvo paskelbta.

Radviliškio rajono savivaldybė

Kasmet Savivaldybėje organizuojama akcija „16 dienų be smurto prieš moteris“. Akcija siekiama atkreipti dėmesį į smurto problemą Radviliškio rajone ir didinti visuomenės nepakantumą jo apraiškoms. Atskleidžiamas jaunimo požiūris į smurtą artimoje aplinkoje ir jo sprendimo galimybes, diskusijų bendruomenėse metu atskleidžiami ir pateikiami sprendimo būdai, siekiant mažinti smurto artimoje aplinkoje mąstą, įgyjami gebėjimai jaustis saugiai savo aplinkoje.

Nuo 2014-09-05 Radviliškio rajone pradėta vykdyti smurtinio elgesio mažinimo programa.

Programa finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Pagrindinis programos tikslas – taikant įvairius intervencinius modelius, suteikti galimybę smurtautojams išsiugdyti naujų įgūdžių, kurie keistų destruktyvų elgesį ir smurtines reakcijas ir apsaugoti smurto auką nuo pakartotinio smurto. Mokymo programa smurtaujantiems asmenims suteiks galimybę išmokti kontroliuoti savo emocijas ir vertinti elgesį, vystyti labiau harmoningus santykius, išmokti nesmurtinio elgesio modelių, pergalvoti senus mąstymo ir elgesio būdus, ugdyti tiek savigarbą, tiek pagarbą kitiems ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 2015 m. programoje dalyvavo: socialiai remtini asmenys (asmenys, gaunantys išmokas pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą), kurie deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje ir yra įtraukti į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą:

 1. asmenys, kuriems teismo sprendimu paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė ir (ar) pareiga dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje;
 2. asmenys, pateikę prašymą dalyvauti programoje ir gavę rekomendaciją iš Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus. 

2016 m. kovo mėnesį sutartis papildyta ir programoje dalyvauja:

 1. socialiai remtini asmenys (asmenys, gaunantys išmokas pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą), kurie deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje;
 2. asmenys, įtraukti į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą;
 3. asmenys, kuriems teismo sprendimu paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė ir (ar) pareiga dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje, kurie deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje ir kurių pajamos vienam šeimos nariui ne didesnės kaip 2  VRP per mėnesį;
 4. asmenys, pateikę prašymą dalyvauti programoje ir gavę rekomendaciją iš Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, kurie deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje ir kurių pajamos vienam šeimos nariui ne didesnės kaip 2 VRP per mėnesį.

Pastebėta, kad alkoholio vartojimas dažnai lydimas smurto artimoje aplinkoje, todėl 2012 metais Rajono savivaldybėje patvirtinta Priklausomybių mažinimo Radviliškio rajono socialinės rizikos šeimose programa. Programos tikslas – sukurti pagalbos sistemą asmenims, turintiems priklausomybių ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, padėti jiems integruotis į visuomenę ir į darbo rinką. Tikslinė grupė – asmenys iš socialinės rizikos šeimų, įrašytų į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nesaikingai vartojantys alkoholį. Paslauga teikiama ir moterims ir vyrams, nepriklausomai nuo lyties.

2016 m. gruodžio 16 d. su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašyta Projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai‘‘ finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto trukmė – 36 mėnesiai. Projekto veiklos:

 1. paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas;
 2. potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymą, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas;
 3. psichosocialinė pagalba: paslaugos gavėjai – smurtinio elgesio asmenų šeimos nariai;
 4. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:
 5. pozityvios tėvystės mokymai;
 6. vaikų priežiūros paslaugos;
 7. pavėžėjimo paslauga.

Vykdant projektą bus įgyvendinami projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti įsipareigojimai dėl moterų ir vyrų lygybės ir (arba) nediskriminavimo skatinimo. Projekte nėra numatyta jokių apribojimų, darančių neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams įgyvendinti. Kompleksiškai teikiamomis paslaugomis galės vienodai naudotis tiek moterys, tiek vyrai, nesuteikiant pranašumų nė vienai iš lyčių  ir neigiamai neįtakojant moterų ar vyrų padėties. Viešinant projektą bei projekto įgyvendinimo metu bus akcentuojamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimas.  Siekiama taikyti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus teikiant individualias konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams, individualias konsultacijas  tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo klausimais bus konsultuojami individualiai kaip vyrai taip ir moterys.

Tauragės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė – jaunimui ir šeimoms draugiška savivaldybė, todėl įgyvendina bendradarbiavimo ir socialiai atsakingo verslo projektus, skatinančius jaunimo užimtumą, aktyvų šeimų laisvalaikį ir sveiką gyvenimo būdą

2016-2017 m. savivaldybėje buvo įgyvendinama socialinė iniciatyva ,,Visi rajono gyventojai turi vienodas galimybes sportuoti šalia savo namų“. Per 2 metus įrengtos, atnaujintos 8 krepšinio aikštelės, universali lauko žaidimų aikštelė, 7 treniruoklių aikštelės. Prie iniciatyvos jungėsi socialiai atsakingos verslo įmonės, tokios kaip prekybos tinklas Lidl, savivaldybės įmonė UAB Šilumos tinklai, Lietuvos krepšinio federacija, bendruomenės.     

  

Bendradarbiaujant su Lietuvos futbolo federacija lopšelyje-darželyje ,,Kodėlčius“ įrengta mažoji futbolo aikštelė.

Moderniose, saugiose sporto aikštelėse galimybę sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį turi vienodas galimybes įvairaus amžiaus, lyties vaikai, jaunimas ir suaugę asmenys.

Palaikant socialiai atsakingo verslo ir bendruomeniškumo idėjų įgyvendinimą, savivaldybė:

 • kartu su Suaugusiųjų mokymo centru ir verslą rajone vystančia UAB „Egersund Net“ įgyvendina jaunimo (merginų ir vaikinų)  apmokymo ir įdarbinimo programą, pagal kurią 10 Suaugusiųjų mokymo centro mokinių bus sudarytos galimybės įgyti specifinių, darbui UAB „Egersund Net“  reikalingų žinių, derinti mokslą ir darbą, papildomai mokytis anglų kalbos ir matematikos. Jaunimas bus mokomas pagal žvejybinių tinklų pynėjų mokymo programą.
 • Tauragės „Šaltinio” progimnazijoje padedant rėmėjams mokyklos bendruomenei, UAB „Alantas“, I. Alijošienės komercinei-prekybinei firmai „Agava“ 2017 m. rudenį įrengta moderni kulinarinė klasė, kurioje vaikinai ir merginos bus mokomi sveikos mitybos paslapčių. Šia naujove ypatingai susidomėjo vaikinai.  Tikimasi, kad kulinarinė klasė virs savotiška savitarnos mini kavinuke, kur mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai) pertraukų metu, susitikimų, renginių metu galės išsispausti šviežių sulčių, susiplakti kokteilį, išsivirti kavos ar pan. Numatoma, kad šios idėjos įgyvendinimas suteiks mokyklai inovatyviausios šalies mokyklos titulą.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]