[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

 1. Parengti ir vykdyti specialias kvalifikacijos įgijimo arba perkvalifikavimo programas/mokymus šioms tikslinėms grupėms:
  – moterims bei vyrams, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų;
  – vyresnio amžiaus moterims ir vyrams;
 2. Organizuoti socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų) švietimą moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje klausimais. (Galimos temos: vienodas darbo užmokestis už tą patį vienodos vertės darbą, lanksčių darbo organizavimo formų diegimas, šeimai ir darbui palankios darbo aplinkos kūrimas, darbuotojų, grįžtančių iš tėvystės/motinystės atostogų kvalifikacijos kėlimas ir pan.).
 3. Organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą sudarant sąlygas dirbantiems tėvasms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
 4. Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų įvairovę.
 5. Steigti vaikų priežiūros įstaigas (ikimokyklinio ugdymo, dienos centrus ir pan.) ar organizuoti paslaugas  atsižvelgiant į bendruomenės ir ypač dirbančių tėvų poreikius (darbo laiko ir priežiūros paslaugų įvairovė).
 6. Organizuoti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų papomokinį užimtumą.
 7. Skatinti jaunimo verslumą, atsižvelgiant į sektorius aktualius moterism ir vyrams.
 8. Vykdant verslo rėmimo programas atsižvelgiant į lyčių lygybės integravimo aspektą.
 9. Vykdyti programą „Parama pradedantiems verslininkams“, nustatant vienu iš prioritetų paramai gauti motinas ir tėvus, grįžtančius iš vaiko priežiūros atostogų.
 10. Didinant gyventojų verslumą bei, siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo versle, įpareigoti verslo konsultacinį centrą kiekvienais metais atlikti verslo analizę pagal lytį / analizė lyčių aspektu.
 11. Siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo versle, skatinti moterų verslininkystę ir karjeros siekimą, rengiant įvairius seminarus, reklaminę medžiagą, skleidžiant gerąją patirtį per televiziją ir radiją.
 12. Skatinti jaunimo verslumą, siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo versle.
 13. Atsižvelgiant į įmonės/organizacijos darbo pobūdį, darbuotojų poreikius taikyti lanksčias darbo užimtumo formas.
 14. Rengti pristatymus su pavyzdinėmis įmonėmis, kurios iliustruotų praktinę naudą, taikant lyčių lygybės aspektą jų veikloje.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]