LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS

Įvadas

Nuo 2014 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pataisa. Ši pataisa numato prievolę tiek valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Savivaldybės šias priemones turi numatyti strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose. Tiksli įstatymo formuluotė yra pateikta žemiau.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
3 straipsnis: (Straipsnio redakcija nuo 2014-10-01)
3 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga įgyvendinti moterų ir vyrų lygias teises
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo:
1) užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės;
2) rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti;
3) įstatymų nustatyta tvarka remti viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes;
4) teikiant administracines ar viešąsias paslaugas nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių.
2. Valstybės institucijos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, numato strateginio planavimo dokumentuose. Savivaldybės institucijos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.

Projekto “Lyčių lygybė – pelninga investicija“ mokymų metu buvo analizuota, kaip moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo priemonės galėtų būti integruotos į savivaldybių strateginius planus bei pateikti sekantys pasiūlymai:
1. Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių
2. Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravimo į strateginius planus proceso organizavimo, numatant atskingus už proceso organizavimą, proceso eigos etapus bei monitoringą.

Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių

Moterų ir vyrų lygybės aspektas savivaldybių strateginiuose planuose gali būti integruotas dviem būdais:

  1. į strateginio plano priemones įtraukiant papildomus indikatorius, įrodančius, kad priemonė skirta tiek vyrams, tiek moterims arba ja bandoma spręsti specifines moterų ar vyrų problemas (žr. Moterų ir vyrų lygybės rodiklių savivaldybės strateginiuose planuose pavyzdžiai);
  2. pasiūlant naujas moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo priemones.[WPSM_AC id=1740]