[:LT]

Spalio 30 d. Anykščiuose, Moterų užimtumo centre aptartos moterų ir vyrų atginimų skirtumų problemos ir jų sprendimo būdai. Seminare, kuriame aktyviai dalyvavo gausus būrys įvairių įstaigų ir organizacijų atstovų, lyčių lygybės ekspertės pristatė Darbų ir pareigybių vertinimo metodiką, kaip instrumentą leidžiantį skaidriai, objektyviai, nešališkai įvertinti darbą ar pareigybę pagal konkrečius ir objektyvius kriterijus ir tuo remiantis nustatyti bazinį atlyginimą šiai darbo vietai, nepriklausomai nuo to, vyras ar moteris dirbs šį darbą. Dalyviai supažindinti su moterų ir vyrų atlyginių skirtumo problemos atsiradimo priežastimis, ES valstybių gerosios praktikos pavyzdžiais mažinant atlyginių skirtumą, Lietuvoje taikomomis priemonėmis. Be to, dalyviams pristatytos naujojo Darbo kodekso nuostatos lyčių lygybei darbo rinkoje užtikrinti bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos  parengtos rekomendacijos dėl lygių galimybių privalomų planų darbovietėse, turinčiose daugiau nei 50 darbuotojų.

Renginys suarentas pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams 1.2 priemonę.

Tai jau ketvirtasis renginys pagal šią priemonę. Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymai taip pat vyko Alytuje, Kaune ir Marijampolėje. Pagal dalyvių atsiliepimus tai itin naudingi darbdaviams renginiai, o ypač šiuo metu, kada reikia pradėti įgyvendinto naujo Darbo kodekso nuostatas, susijusias su moterų ir vyrų lygybe.

[:]