Lietuvos moterų lobistinė organizacija dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamuose projektuose tinkamai įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimo Veiksmų plano 2015–2017 m. priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti: organizuoti teminius mokymus, konsultacijas ir renginius bei ruošti informacinę medžiagą, skirtą moterų ir vyrų lygybei skatinti darbo rinkoje ar darbovietėse, siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas ir didinant moterų bei vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.

A projekto veikla: 1.17  parengti ir išleisti lankstinuką apie moterų ir vyrų lygybę Lietuvoje.

Tikslas: Informuoti bei šviesti visuomenę lyčių lygybės temomis, siekiant moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo.
Tikslinės grupės: Visuomenė, akademinė bendruomenė, socialiniai partneriai.
Veiklos turinys:

  1. Lankstinuko apie moterų ir vyrų padėtį Lietuvoje, moterų ir vyrų lygybės institucinį mechanizmą bei pagrindines nuostatas koncepcijos parengimas, pristatymas socialiniams partneriams, leidyba ir sklaida.
  2. Elektroninė lankstinuko versijos parengimas ir sklaida.
  3. Pradėta įgyvendinti. Išrinktas ekspertas, sudaryta sutartis, atrinkta statistika.

B projekto veiklos: 1.2 organizuoti Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymus socialiniams partneriams visuose regionuose

Tikslas:  Informuoti  apie atnaujintą Darbų ir pareigybių vertinimo metodiką, patobulintą pagal ES direktyvos 2006/54 reikalavimus, bei Europos Komisijos rekomendacijų dėl šios direktyvos įgyvendinimo nuostatas.
Tikslinės grupės: Socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų, savivaldybių asociacijos) atstovai, suinteresuoti valstybės ir savivaldybių įstaigų ir įmonių atstovai, moterų organizacijų, suinteresuotų moterų teisių gynimu darbe, atstovai.
Veiklos turinys: Pristatymų metu bus informuojama, kaip Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos nuostatos gali prisidėti prie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos prioritetinio tikslo – moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo užimtumo ir darbo srityje, kuo ši metodika naudinga socialiniams partneriams, moterų teises ginančioms organizacijoms, kokias konkrečias lyčių lygybės problemas užimtumo ir darbo srityje ji padeda spręsti ir kt.

1.18 sudaryti ir bent kartą per metus atnaujinti moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo ir darbo srityje žemėlapį

Tikslas: Sudaryti ir bent kartą per metus atnaujinti moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo ir darbo srityje žemėlapį.
Tikslinės grupės: Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, darbuotojų ir darbdavių organizacijos, dirbančios moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo srityje.
Veiklos turinys: Statistinių rodiklių (moterų ir vyrų aktyvumo lygio, nedarbo, užimtumo lygio) surinkimas. Sudaryti interaktyvų žemėlapį, kuris sluoksniuojamas pagal moterų ir vyrų užimtumo lygio, nedarbo lygio ir darbo jėgos aktyvumo lygio rodiklius 60-tyje savivaldybių.
Rezultatai: Lietuvos moterų ir vyrų užimtumo žemėlapis

6.1. Parengti konkurso, skirto apdovanoti geriausių lyčių lygybės priemonių, suplanuotų ir įgyvendintų savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, nuostatus. Organizuoti kasmetinius apdovanojimus ir juos viešinti.

Tikslas:  Skatinti savivaldybes aktyviau diegti moterų ir vyrų lygybės principus savo darbe, propaguoti lyčių balanso principus darbuotojų tarpe.
Tikslinės grupės: Visos Lietuvos savivaldybės.
Veiklos turinys: Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, LMLO narėmis bei remiantis 2015 m. parengtais Konkurso, skirto apdovanoti geriausių moterų ir vyrų lygybės priemonių, suplanuotų ir įgyvendintų savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, nuostatais, organizuojamas Konkursas. Atrenkamos, apdovanojamos bei paviešinamos savivaldybės, nugalėjusios Konkurse.

Projekto C veikla: 4.9. Iš dalies finansuoti moterų nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus.

Tikslas: Stiprinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių moterų ir vyrų lygybės srityje, pajėgumus atlikti savo funkcijas siekiant moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo de facto visose gyvenimo srityse.
Tikslinės grupės:

  1. 35 moterų nevyriausybinės organizacijos, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narės.
  2. Šių organizacijų nariai bei dalyviai (apie 2000 asmenų).
  3. Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija.
  4. Lietuvos moterų parlamentinė grupė.

Veiklos turinys: Bus stiprinami pačių Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų gebėjimai, sukuriant Lietuvos moterų lobistinės organizacijos strategiją, suderintą su Europos Sąjungos moterų organizacijų asociacijos „European Women‘s Lobby“ strategija. Viena labai svarbi nevyriausybinių organizacijų gyvybingumo bei veiklos efektyvumo sąlyga yra jų finansinis stabilumas, todėl kuriant LMLO strategiją pagrindinis dėmesys bus skiriamas moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių organizacijų finansavimo klausimams.