2015 12 04 Seime vykusioje, Seimo moterų parlamentinės grupės kartu su Kauno moters užimtumo informacijos centru organizuotoje konferencijoje „Kas, jeigu ne mes? Kada, jeigu ne dabar?“ moterys politikės dalijosi savo patirtimi ir diskutavo apie moterų vaidmenį visuomenėje.
Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. „Jau antra kadencija turime prezidentę moterį, ne pirmoji kadencija, kai Seimo pirmininkė taip pat moteris. Intuityviai jaučiu, kad sklando tokia atmosfera, kai vyrai pasakys, jog jos jau pabuvo, tad daugiau nebeleisime. Reikia ugdyti jaunas lyderes moteris. Jaunosios kartos merginos lyderės yra kur kas stipresnės nei vaikinai. Moterys sugeba ir yra vertos spręsti mūsų valstybėje svarbius klausimus“, – kalbėjo Seimo pirmininkė.
„Kad ir kaip būtų gaila konstatuoti, kai ateina rinkimai, moterys balsuoja už vyrus“, – kalbėjo L.Graužinienė ir pridūrė, kad būtina kalbėtis su aktyviomis moterimis ir perteikti joms, jog būdamos solidarios gali tikėtis tinkamo atstovavimo.
Apie moteris sprendimų priėmime Europos sąjungos mastu kalbėjo Europos lyčių lygybės instituto vyresnioji analitikė Dr. Jolanta Reigardė.
Po pertraukos klausimą apie moteriško solidarumo egzistavimą iškėlė Seimo narė, Moterų parlamentinės grupės pirmininkė Prof. Marija Aušrinė Povilionienė. Politikės nuomone „ Vyrams dėl moterų užmojų solidarizuotis nėra ko pykti, moterys tūkstančius metų buvo laikomos prastesnėmis už vyrus, todėl atėjo laikas lygybei. “
Seimo narė, Dalia Kuodytė teigė , kad moterys bijo išsakyti savo nuomonę, vengdamos pasirodyti ne tokiomis protingomis ir įžvalgiomis, kaip tuo tarpu vyrai pliurpia nesąmones ir visiškai į tai nekreipia dėmesio. Moterims Seime trūksta vienybės, vyrų balsai labiau girdimi, kalbėjo savo sėkmės istorijomis pasidalinti konferencijoje susirinkusios Seimo narės.
Po pietų apie neoliberalistinį posūkį politikoje ir jo pasėkmes moterų atstovavimui kalbėjo lygių galimybių ekspertė Dr. Margarita Jankauskaitė.
Patarimais apie politinį bendravimą su žiniasklaida dalinosi Valdas Dambrava, LKGT patarėjas viešiesiems ryšiams. Konferenciją užbaigė LMLO pirmininkė Jūratė Puidienė, kalbėjusi apie Lietuvos Moterų Lobistinės Organizacijos narių strategiją rengiantis LR Seimo rinkimams.
Konferencijos metu iškilo įvairiausių idėjų, kurios skatintų aktyvų moterų įsitraukima į kovą už lygais teises. Viena tokių idėjų buvo Kovo 8- osios žygis judriausia Vilniaus miesto gatve, kuriame dalyvauti kviečiamos moterys kovojančios už lygiateisiškumą.
20151204_150914

20151204_140835

20151204_140825

20151204_102149

20151204_100732

12339078_921669224535230_1446651913021625060_o2015 December 04 at the Parliament of Lithuania, the parliamentary group of women together with Kaunas Women’s Busyness Information Centre organized the conference „Who if not us? When, if not now? “ Women politicians shared their experiences and discussed the role of women in society.

The conference began with greeting words of Loreta Graužinienė Chairman of the Parlamnet. „For the second term we have a woman president, not the first term, when the Chairman of the Parliament , as well is women. Intuitively I feel that the men are tired of women in charge and they would like to stop that. We need to raise a young women leader generation . The younger generation of girls leadership is much stronger than the guys. Women are capable and deserve to deal with important issues in our country „, – said the Chairman of the Parlamnet.

„It’s really sad fact,that when the elections time comes , the women votes for a men.“ – said L.Graužinienė and added that it is necessary to encourage active women and convey them, that only through women solidarity they can expect adequate representation.
Senior Analyst of the European Institute for Gender Equality Dr. Jolanta Reigardė talked about women in decision making at European Union level.

After the break, the question of the existence of female solidarity asked the Women’s Parliamentary Group Chair Prof. Marija Aušrnė Povilionienė. The politician thinks that – “ Male politicians shouldn’t be angry about female ambition of solidarity , for thousands of years women were considered to be worse than men, so it’s time for equality. “

Member or Parliament , Dalia Kuodytė said that women are afraid to express their opinions, avoiding to sound less intelligent and insightful, meanwhile men are talking nonsense and totally ignore that. Women of the Parliament lacks unity, men’s voices are more likely to be heard, said Members of Parliament , who succeeded to reach that their voices have been heard.

After the lunch Equal Opportunities expert Dr. Margarita Jankauskaitė, talked about the neo-liberal turn of politics and it‘s consequences for women’s representation.

Tips on political contacts with the media shared Valdas Dambrava, LKGT adviser for public relations. The conference ended LWLO(Lithuanian Women’s Lobby organisation) Chair Jurate Puidienė, she talked about Lithuanian Women’s Lobby members strategy for Parliamentary elections.

During the conference, participants have a variety of good ideas how to encourage women to be more active and fight for the equal rights. One of these ideas was March 8- th gait in busiest street of the city Vilnius, in which women are invited to take part in fight for equal rights.

20151204_150914

20151204_140835

20151204_140825

20151204_102149

20151204_100732