Spalio 15-16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas dėl migracijos

2015 m. rugsėjo 21 d. minėjome Tarptautinę Taikos Dieną. Pasaulyje nesiliaujantys karai ir konfliktai ragina iš naujo apibrėžti tvarią taiką ne tik kaip karo nebuvimą, bet ir kaip žmonių saugumą,  teisingumą ir lygybę. Europa susiduria su kitose pasaulio šalyse vykstančio karo ir konfliktų pasekmėmis ir privalo veikti ne tik reaguodama į Europos šalis pasiekiančių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją, bet visoje planetoje skatindama tikrą taiką ir saugumą visiems.

Šiais metais minime Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo 15 metų sukaktį. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad svarbu įtraukti moteris į taikos derybas, atstatymą po konflikto, nusiginklavimą, humanitarinės pagalbos teikimą ir taikos palaikymą. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad konfliktų metu vis dažniau pažeidžiamos moterų teisės – moterys ir mergaitės patiria visokeriopą smurtą, o žaginimas tapo karo įrankiu.

Esant tokioms aplinkybėms ir pabėgėlių krizei, EWL atkreipia dėmesį į moterų ir mergaičių padėtį, kurią linkusi ignoruoti ir žiniasklaida, ir visuomenė: nuo konfliktų ir karo bėgančios moterys ir mergaitės pakeliui patiria visokeriopą vyrų smurtą, o dėl išankstinio nusistatymo prieš pabėgėles ir prieglobsčio prašytojas – įvairialypę diskriminaciją.

Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) duomenimis paskutiniais mėnesiais labai padaugėjo į Europą iš smurto apimtų šalių bėgančių moterų ir vaikų. Mūsų asociacijos narės iš Vidurio ir Rytų Europos informavo apie tranzitinėse zonose išplitusį smurtą prieš moteris ir mergaites. Štai keletas pavyzdžių, kuriuos svarbu pateikti, kad nacionaliniu ir Europos mastu reaguojant į situaciją, būtų rimtai atsižvelgta į lyties matmenį ir skatinama taika visiems – tame tarpe moterims ir mergaitėms.

Lytinė prievarta prieš pabėgėles ir prieglobsčio prašytojas

Moterys ir mergaitės patiria lytinę prievartą ne tik išskirtinėmis aplinkybėmis: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra primena, kad kas trečia europietė yra patyrusi lytinę arba fizinę prievartą, o penki procentai moterų yra buvę išžagintos. Daug moterų bėga iš savo šalių dėl paplitusio vyrų smurto. Negana to, pabėgėlės patiria vyrų smurtą kelionės metu.

Moteris žagina pareigūnai, kontrabandininkai, kiti pabėgėliai ir prekeiviai žmonėmis. Mūsų asociacijos narės iš Vengrijos turi duomenų apie atvejus, kai pabėgėles žagino Balkanų šalių policininkai.  Žiniasklaidos centro „Women Under Siege“ direktorė Lauren Wolfe praneša: “Kiekviena moteris, su kuria teko kalbėtis, minėjo savo arba kitų moterų matytą arba patirtą žaginimą keliaujant Afrikos žemynu per Libiją ir plaukiant jūra į Italiją. Dėl vyraujančios patriarchalinės sanklodos aukos retai praneša atitinkamoms institucijoms apie patirtą smurtą, todėl nesulaukia nei paramos, nei teisingumo. Šios moterys gali ne savo noru  pastoti ir neturėti galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas ar priimti sprendimą dėl aborto.

Prostitucija ir prekyba pabėgėlėmis bei prieglobsčio prašytojomis

Bėgdamos nuo karo ir konfliktų moterys ir mergaitės tampa pažeidžiamomis ir gali tapti prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis. Kontrabandininkai gali susisiekti su prekeiviais žmonėmis, siekdami išnaudoti moteris ir mergaites viešnamiuose ir kitose prostitucijos vietose. Pačios moterys gali pasinaudoti prostitucijos galimybe, siekdamos kelionės metu išgyventi, gauti maisto ir vietą miegoti. Prostitucija plačiai paplitusi tranzitinėse zonose, ir gydytojai praneša apie lytinių keliu plintančių ligų atvejus.

Moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų  lytinė ir reprodukcinė sveikata

UNICEF duomenimis 12 proc. į Makedoniją atvykstančių moterų yra nėščios. Pavyzdžiui, Graikijoje, dažnai pasitaiko moterų kraujavimo ir kūdikio praradimo atvejų. Kadangi kelionės metu ir tranzitinėse zonose trūksta geriamojo vandens, nuo inkstų sutrikimo dažniausiai kenčia vaikai, nėščiosios ir maitinančios krūtimi. Pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms sunku rasti tualetus bei gauti sanitarinių reikmenų ir tose šalyse, per kurias keliaujama, ir Europos šalyse, į kurias atvykstama. Kai kuriose šalyse valdžios institucijos tranzitinėse zonose įrengė dušus, bet juose nėra šilto vandens, neatskirtos vyrų ir moterų erdvės, nėra kūdikių higienos užtikrinimo vietų.

Moterų organizacijos mobilizuojasi

Moterų organizacijos jau seniai aktyviai ir solidariai veikia, siekdamos išsaugoti taiką. Rugsėjo  21 d. vykęs EWL organizuotas internetinis seminaras, tema moterys ir ginkluoti konfliktai – tai moterų organizacijų ir aktyvistų susitelkimo pavyzdys. Per Europą keliaujantiems žmonėms reikalinga pagalba dabar, ir kiekvienas mūsų veiksmas yra svarbus. Bet ši „krizė“ turi būti sprendžiama ir politiniu lygmeniu, reaguojant aiškiai, tinkamai ir taip, kad padėtis pasikeistų.

EWL jau daug metų dirba prieglobsčio prašymo srityje ir norėtų valstybių narių vyriausybėms priminti šiuos reikalavimus:

  • Valstybės narės privalo užtikrinti, kad prieglobsčio prašymo procedūros pasienyje atitiktų Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (JTVPK) Gaires dėl tarptautinės apsaugos (2002 m. Persekiojimas dėl lyties 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir (arba) jos 1967 m. protokolo dėl pabėgėlių statuso 1A(2) straipsnio kontekste). Būtent 35 gairėje teigiama, kad asmenims, prašantiems prieglobsčio dėl persekiojimo dėl lyties, ypač patyrusiems kankinimus ir traumas, reikalinga palaikanti aplinka, kurioje jie galėtų jaustis užtikrinti dėl savo prašymo konfidencialumo. Kai kurie prieglobsčio prašytojai, jausdami gėdą dėl to, kas su jais įvyko, gali būti nelinkę atskleisti visko apie patirtą arba gręsiantį persekiojimą.
  • Prieglobsčio srityje dirbantys pareigūnai privalo informuoti moteris apie pabėgėlio apibrėžtyje nurodytus lyčių aspektus ir paaiškinti, kad baimė dėl lytinės prievartos ir diskriminacijos gali būti pagrindu teikti pabėgėlio prašymą.

Kreipiamės į jus su prašymu pateikti ir palaikyti šiuos reikalavimus per spalio 15-16 d. Europos Vadovų Tarybą, kai bus sprendžiami migracijos ir prieglobsčio klausimai.

Visoje Europoje veikiančios mūsų asociacijos narės yra pasirengusios suteikti papildomos informacijos.

Pagarbiai,

 

EWL prezidentė                                                                      VivianeTeitelbaum
EWL generalinė sekretorė                                                       Joanna Maycock

action_agora activistsOn 21st September 2015, we celebrated the International Day of Peace. However, the persistence of war and conflicts globally urges us to redefine sustainable peace as the presence of human security, justice and equality, rather than the absence of war. Europe has to face the consequences of war and conflicts in other parts of the world, and has a duty to act, not only in terms of addressing the situation of refugees and asylum seekers reaching European countries, but also to promote real peace and security for all on this planet.
This year, we commemorate the 15 years of the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR1325) on ‘Women, Peace and Security’, which stresses the importance to include women in peace negotiations, post-conflict reconstruction, disarmament, humanitarian relief and peace building. It also highlights the increasingly pervasive violation of women’s rights in conflicts, namely the different forms of violence women and girls face, including the use of rape as a weapon of war.
In this context, and in light of the ‘refugee crisis’ we are facing now, the European Women’s Lobby (EWL) would like to bring to your attention a reality which tends to be ignored by the media and the general public: women and girls fleeing conflicts and war face various forms of male violence in their journey towards a hosting country, as well as multiple discrimination due to widespread prejudices about women refugees and asylum seekers.
The United Nations Children’s Fund (UNICEF) says that the number of women and children fleeing countries of violence heading for Europe has increased sharply in recent months. Our members from Central and Eastern Europe have alerted us about the current widespread violence against women and girls in transit zones. Here are some examples we feel important to share, to make sure that the national and European responses to the situation include a strong gender perspective, and promote peace for all human beings, including women and girls.
Sexual violence against women refugees and asylum seekers
Sexual violence against women and girls is not related to exceptional situations only: the EU Fundamental Rights Agency reminds us that 1 in 3 women have experienced sexual or physical violence in Europe, and 5% have been raped. Many women flee their country because of a pervasive situation of male violence against women. Moreover, in situation of escape for refugees, male violence is part of women’s experience.
Women are been raped by officials, by smugglers, by other refugees, by traffickers. Our members in Hungary are aware of cases of rape perpetrated by Balkan police. Women Under Siege director Lauren Wolfe reports: “Every single woman I came to meet in my reporting described or alluded to rape—either of themselves or of others—as they traversed the African continent through Libya to cross the sea to Italy.” Due to the prevalent patriarchal structures, they rarely report those cases of violence to the authorities. They therefore don’t get access to any support and justice. They might also face unwanted pregnancies but without access to health care and choice about abortion.
Prostitution and trafficking of women refugees and asylum seekers
In the journey fleeing war and conflicts, women and girls are rendered vulnerable to trafficking and prostitution. Smugglers might link with traffickers to abuse women and girls and exploit them in brothels or other prostitution sites. Women might have to use prostitution as a means to survive during their journey, get a place to sleep or some food. Prostitution seems also to be widespread in the transit zones, and doctors report cases of sexually transmitted diseases.
Sexual and reproductive health of women refugees and asylum seekers
According to UNICEF, 12% of women arriving in Macedonia are pregnant. “We got many stories of women starting bleeding and losing their child, for instance in Greece”. Because of the lack of drinking water in the journey and the transit zones, mostly kids, pregnant women and breastfeeding women suffer from kidney problems. Women refugees and asylum seekers will have trouble finding toilets and sanitary products in the countries they travel through or the countries they arrive to in Europe. In transit zones, some authorities set up showers, but with no hot water, no separation between women and men, and no support for babies’ hygiene.
Women’s organisations mobilise!
Women’s organizations have a long history of peace activism and of solidarity. The EWL webinar on Women and Armed Conflict, held on 21st September, illustrates the mobilisation of women’s groups and activists. People who are transiting Europe now need our help, and every one of our gestures actually makes a difference. But this ‘crisis’ also needs to be handled at political level, with clear, relevant and transformative answers.
The European Women’s Lobby has been working on the issue of asylum for many years, and we want to recall the following demands we have made to EU governments:
 Member States should ensure that asylum procedures at borders comply the UNHCR Guidelines on International Protection (Gender-related persecution within the context of Article 1(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugee, 7 May 2002). In particular, guideline n°35 states that “Persons raising gender-related refugee claims, and survivors of torture and
trauma in particular, require a supportive environment where they can be reassured of the confidentiality of their claim. Some claimant, because of the shame they feel over what has happened to them, may be reluctant to identify the true extent of the persecution suffered of feared.”
 Asylum officials should inform women of gender aspects of the refugee definition thus clarifying that fear of gender-based violence and discrimination may constitute a valid basis for a refugee claim.
We call on you to convey and support these demands during the European Council (15-16 October) which will address the issues of migration and asylum.
Together with our member organisations from all over Europe, we are at your disposal for any complementary information and remain,
Sincerely yours,
Viviane Teitelbaum Joanna Maycock
EWL President EWL Secretary General

activistsaction_agora