1. Gerosios praktikos pavyzdžio tematika (pagrindinė ir susijusios temos)

Lyčių lygybė viešuosiuose pirkimuose

2. Įgyvendinanti šalis

Švedija

3. Įgyvendinimo lygmuo (nacionalinis, vietos savivaldos, įmonės/ organizacijos)

Savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Užtikrinti visiems gyventojams, nepriklausomai nuo lyties, vienodas galimybes gauti reikiama paslaugas, didinti paslaugų efektyvumą, prieinamumą ir kokybę.

5. Tikslinės grupės

Prekių/paslaugų užsakovai, teikėjai, gavėjai, visuomenė

6. Gerosios praktikos aprašymas

Švedijos savivaldybių asociacija SALAR bendradarbiaudama su moterų organizacijomis ir bendruomenėmis parengė du Patikros sąrašus (Checklists) už viešuosius pirkimus atsakingiems asmenims.

Pirmasis Patikros sąrašas skirtas padėti įvertinti, ar, ir kiek, konkreti paslauga susijusi su lyčių lygybe. Tam įvertinti siūloma atsakyti į klausimus:

– Ar ši paslauga skirta moterims ir vyrams, berniukams ir mergaitėms?

– Ar su šia paslauga susijusi pateikta statistika yra segreguoti pagal lytį?

– Koks šios viešųjų pirkimų būdu įsigyjamos paslaugos poveikis moterims ir vyrams, berniukams ir mergaitėms? Ar, jei sunku tai nustatyti, reikia atlikti lyčių analizę?

– Ar yra ryšys tarp šios viešosios paslaugos ir savivaldybės nusistatytų lyčių lygybės tikslų?

– Ar yra nustatyti vertinimo kriterijai, kur įmanoma, segreguoti pagal lytį? Ar numatytas tęstinumas?

Antrasis Patikros sąrašas skirtas įvertinti, ar parengti viešojo pirkimo reikalavimai yra tikslūs ir nediskriminaciniai.

– Ar nustatyti reikalavimai atitinka viešojo pirkimo tikslus ir pirkimo objektą? Ar jie proporcingi?

– Ar reikalavimai išmatuojami? Ar juos įmanoma įvertinti ir stebėti?

– Ar reikalavimai nediskriminuojantys (ar aiškiai suformuluoti tokiu būdu, kad dalyvauti vienodomis sąlygomis galėtų tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai tiekėjai?

– Ar reikalavimai atitinka technines sąlygas ir specifikacijas?

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Stokholmo miesto Taryba įtraukė lyčių lygybės reikalavimą sveikatos sektoriuje

Visos įmonė, kompanijos, dalyvaujančios šios sektoriaus viešuosiuose pirkimuose – teikiant perkamą paslaugą prisilaikyti Stokholmo miesto Tarybos lyčių lygybės politikos, užtikrinti vienodą sveikatos paslaugos prieinamumą ir kokybę. Be to, vertinant atliekamą veiklą visa statistika turi būti pateikiama pagal lytį ir amžių.

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos lygmeniu Chartijos observatorija. Gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/good-practices/fourniture-de-bien-et-de-services-en.html

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti šią gerąją praktiką

Įsitikinkite, ar galiojanti teisė nustato lyčių lygybės tikslų, kaip išankstinės nuostatos viešuosiuose pirkimuose būtinybę

Įsitikinkite, ar paslaugos teikėjas pagrįstai pajėgus/ kompetentingas teikti paslaugas, atitinkančias lyčių lygybės reikalavimus.

Užtikrinkite sisteminę paslaugos teikimo stebėseną pagal nustatytus lytims neutralius išmatuojamus kriterijus ir rodiklius. Lyčių lygybės reikalavimai turi būti tiesiogiai susiję su šiais kriterijais ir rodikliais.