Gerosios praktikos pavyzdys. Belgija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika 

Vienodas darbo užmokestis

2. Įgyvendinanti šalis

Belgija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Nacionalinis, sektorinis, įmonės/bendrovės

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Nustatyti ir įgyvendinti praktines priemones moterų ir vyrų atlyginimų skirtumui mažinti, įskaitant skaidrumo didinimą ir atlyginimų skirtumo viešinimo didinimą, nacionaliniu, sektoriniu, įmonės/bendrovės  lygmeniu,  ypač  socialinių partnerių derybose.

5. Tikslinės grupės

Socialiniai partneriai (darbdaviai ir darbuotojų organizacijos)

6. Gerosios praktikos aprašymas

Lyčių atlyginimų skirtumo įstatymas nustato penkias praktines priemones, kurios įtraukiamos į trijų lygių kolektyvines sutartis  – nacionalinio lygmens, sudaromą socialinių partnerių, įeinančių į  Nacionalinę darbo tarybą, sektorinio lygmens, sudaromą socialinių partnerių, įeinančių į sektorinius komitetus, ir įmonės lygmens. Įmonės lygmeniu kolektyvinė sutartis pasirašoma atsižvelgiant į  aukštesnio lygmens kolektyvinių sutarčių nuostatas.

Įstatymu įtvirtintos penkios praktinės priemonės yra:

1. Lyčių atlyginimų skirtumams skirto atskiro skyriaus  įtraukimas  į Techninį pranešimą, kas du metai rengiamą Centrinės Ekonominės Tarybos

2. Darbų klasifikacijos sistemų patikra neutralumo lyčių atžvilgiu aspektu

3. Socialinio balanso žiniaraščių duomenų pateikimas pagal lytį

4. Dvimetinė įmonių ataskaita apie atlyginimų struktūrą

5. Mediatoriaus pareigybės įsteigimas įmonėse

1. Lyčių atlyginimų skirtumams skirto atskiro skyriaus  įtraukimas  į Techninį pranešimą, kas du metai rengiamą Centrinės Ekonominės Tarybos (nacionalinis lygmuo)

Lyčių atlyginimų skirtumo įstatymas reikalauja, kad socialiniai partneriai įtrauktų  lyčių atlyginimų skirtumų klausimą į  sektorinio lygmens derybas. Socialiniai partneriai turi susiderėti ir raštu įtvirtinti priemones, kurių imsis, kad būtų mažinimas moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas, įskaitant lyčiai neutralias darbų klasifikacijos sistemas.  Nacionalinė darbo taryba bei Centrinė ekonominė taryba turi analizuoti ir kas du metus įtraukti į Techninį pranešimą atskiru skyriumi,  kaip mažinamas moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas.

2. Darbų klasifikacijos sistemų patikra neutralumo lyčių atžvilgiu aspektu (sektorinis  lygmuo)

Lyčių atlyginimų skirtumo įstatymas reikalauja, kad Belgijos Viešosios užimtumo tarnybos Kolektyvinių darbo santykių direktoratas  peržiūrėtų ir įvertintų esamas darbų klasifikacijos ir vertinimo sistemas neutralumo lyčių atžvilgiu aspektu, naudojant Belgijos Moterų ir vyrų lygybės instituto  parengtus neutralumo lytims kriterijus, vertinimo metodikas, patikros sąrašus (checklist). Darbų klasifikacijos ir vertinimo sistemas Kolektyvinių darbo santykių direktoratui  vertinimui pateikia sektoriniai socialinių partnerių komitetai. Vertinimas atliekamas ir rekomendacijos pateikiamos per šešis mėn. nuo pateikimo  dienos.   Jei pateikta vertinimui sistema pasirodo nesanti neutrali lyčių atžvilgiu, sektorinis socialinių partnerių komitetas turi per du metus pakeisti esamas sistemas taip, kad jos taptų   neutralios lyčių atžvilgiu. Jei per du metus tai nėra atlikta, sektorinis komitetas privalo per tris mėn. pateikti  paaiškinimą, dėl kokių priežasčių to nepavyko padaryti. Ši informacija perduodama Moterų ir vyrų lygybės institutui. 

3. Socialinio balanso žiniaraščių duomenų pateikimas pagal lytį (bendrovės lygmuo)

Visos bendrovės ir didelės asociacijos, įdarbinančios daugiau, nei 20 darbuotojų, turi kasmet pateikti Belgijos nacionaliniam bankui „socialinio balanso žiniaraščius“, kaip priedą prie kasmetinės sąskaitos. Šis socialinio balanso žiniaraštis apima informaciją apie  darbo jėgą: darbuotojų skaičių, darbo valandas, darbo kaštus, kontraktus, mokymosi galimybes. Visi šie  parametrai turi būti   pateikiami pagal lytį. Siekiant asmens duomenų  saugumo, kai  tam  tikra pareigybių   kategorija turi ne daugiau trijų darbuotojų, skirstymas pagal lytį nėra būtinas. Šie „socialinio balanso žiniaraščiai“ yra vieši  ir  skirti didini  atlyginimų  skaidrumą.

4. Dvimetinė įmonių ataskaita apie atlyginimų struktūrą

Kiekvienas darbdavys,  pas kurį dirba  50 ir daugiau darbuotojų, turi kas du metus parengti pranešimą  apie atlyginimų struktūrą. Šis pranešimas turi apimti atlyginimų dydžius, socialines išmokas, ir kitas  išmokas pagal lytį ir pareigybes. Be to, šiame pranešime darbdavys turi  nurodyti ar nustatant atlyginimų  struktūrą rėmėsi Moterų  vyrų lygybės instituto parengtais lyčiai neutraliais  kriterijais. Dvimetinis pranešimas privalo būti perduotas Darbo  tarybai, ar, nesant  Darbo tarybos, profesinei sąjungai.  Šio  pranešimo pagrindu Darbo taryba  ar profesinė sąjunga  aptaria  su darbdaviu ir kartu nusprendžia, ar reikia rengti  Veiksmų planą lyčiai  neutraliai  atlyginimo  struktūrai  įgyvendinti. Veiksmų planas turi  turėti aiškius tikslus, numatyti būdus tikslams pasiekti, įvykdymo terminus, pažangos   stebėsenos  mechanizmus. Kiekvienas dvimetinis pranešimas turi apimti   ir  pažangą siekiant lyčiai neutralios  darbo užmokesčio struktūros. Jei darbdavys  nepateikia darbo užmokesčio  struktūros analitinio pranešimo, jis baudžiamas bauda nuo 300 iki 6,000.eurų.

5. Mediatoriaus pareigybės įsteigimas įmonėse (bendrovės  lygmuo)

Bendrovės, kuriose dirba  virš  50   darbuotojų, turi skirti mediatorių,   kuris  pasiūlomas Darbo  tarybos. Mediatorius  rengia Veiksmų planą   mažinti moterų ir vyrų  atlyginimų  skirtumus, rengia pažangos  ataskaitas, konsultuoja darbuotojus, kurie  mano pairiantys diskriminaciją,  informuoja juos apie būdus rasti problemos sprendimą. Bet kuris  asmuo  trukdantis mediatoriui atlikti  savo pareigas,  įskaitant  jei sudaro kliūtis gauti reikiamus duomenis, įskaitant socialinius duomenis,  yra baudžiamas   laisvės atėmimo   bausme  nuo 6 mėn. iki 3 metų   ir/arba  bauda nuo  3000 iki 6 000 eurų. Darbdavys atsako  už baudos sumokėjimą pagal Civilinį  Kodeksą.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Remiantis statistikos duomenimis, vidutinis valandinis moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas sumažėjo nuo 8 % 2013 iki 5.6 %  2016  metais.

Nuo 2014 metų  85 sektoriniai socialinių partnerių komitetai pateikė Kolektyvinių darbo santykių direktoratui vertinimui neutralumo lytims aspektu 150 koordinuotų darbų  klasifikacijos schemų. Iš jų trys ketvirtadaliai buvo pripažintos lytims neutralios. Likusios turi būti peržiūrėtos ir patikslintos iki 2017 metų balandžio mėn.

Dvimetinis pranešimas  apie  atlyginimų  struktūrą yra bendrovių vidinis dokumentas, kuris nėra viešinamas. Tačiau Darbo tarybų/profesinių sąjungų duomenimis apie ketvirtadalis bendrovių periodiškai rengia ir  teikia Darbo Taryboms šiuos pranešimus.

Socialinio balanso žiniaraštis yra viešai prieinamas. Analizuojant  šiuos pranešimus pastebima, kad neretai jie pilnai nepateikia visų reikiamų duomenų arba kai kurie duomenys slepiami asmens duomenų apsaugos sumetimais. Analizuojant 2000 (iš 17 000) bendrovių pateiktus  Socialinio balanso žiniaraščių  duomenis pastebėta, kad vyrų darbo jėgos kaina yra 13.9 % aukštesnė, nei moterų net 69 % bendrovių.  . Prekybos ir transporto sektoriuose atlyginimų skirtumas yra didesnis už vidutinį,  o pramonėje ir paslaugų sektoriuose – mažesnis.  Ketvirtadalyje bendrovių atlyginimų skirtumas sudaro net 15 % ar daugiau.

 

Nors dar neatlikta mediatorių veiklos analizė ir  rezultatų vertinimas,  profesinių sąjungų  viešuose pranešimuose nurodoma, kad mediatoriams įstatymai nesuteikia tokios pat apsaugos kaip, pvz, profesinių sąjungų atstovams ir  tai gali įtakoti jų veiklą.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Gerosios praktikos apsikeitimo seminaras Lyčių atlyginimų skirtumo mažinimas
2016 m. spalio 20-21  d., Belgija

https://ec.europa.eu/info/publications/mlp-gender-equality-seminar-tackling-gender-pay-gap-october-2016-belgium_en

Belgijos lyčių atlyginimų skirtumo įstatymas The Gender Pay Gap Law in Belgium

Sem Vandekerckhove, Heidi Knipprath

Leuveno Universitetas, Darbo ir visuomenės tyrimų institutas

University of Leuven – HIVA Research Institute for Work and Society

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Šios gerosios praktikos stiprybė slypi socialiniame dialoge. Socialiniai partneriai turi būti palankūs ir motyvuoti įtraukti lyčių lygybės klausimus į kolektyvinių derybų darbotvarkę.

Labai svarbu skatinti socialinių partnerių suvokimą apie lyčių lygybės, įskaitant atlyginimų skirtumų mažinimą, klausimų svarbą ir pagrįstą  pridėtinę vertę. Tokios priemonės, kaip, pvz., Socalinio balanso žiniaraščiai pagal lytį, pasitarnauja kaip puiki esamų problemų vizualizacijos priemonė. 

Efektyviam įgyvendinimui  užtikrinti būtini stebėsenos mechanizmai.

Siekiant priemonių įgyvendinimo efektyvumo, rekomenduojama apsvarstyti  šiuos klausimus:

Ar nustatomas  tikslas specifinis, ar koreliuoja su sprendžiama problema?

Ar tikslas yra išmatuojamas?

Ar tikslas pasiekiamas?

Ar tikslas  tinkamas?

Ar tikslas turi laiko ribas?