Gerosios praktikos pavyzdys. Austrija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Vienodas darbo užmokestis

2. Įgyvendinanti šalis

Austrija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Nacionalinis, sektorinis, įmonės/bendrovės

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Mažinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą padedant darbdaviams   didinti atlyginimų struktūros skaidrumą, viešumą.

5. Tikslinės grupės

Socialiniai partneriai (darbdaviai ir darbuotojų organizacijos)

6. Gerosios praktikos aprašymas

Kompanijų pajamų ataskaitos.

Visos bendrovės,kuriose dirba daugiau, nei 150 darbuotojų  turi kas du metus rengti personalo pajamų ataskaitas, kuriose būtų atspindėti  vienodo atlyginimo moterims ir vyrams už vienodą ir vienodos vertės darbą principo įgyvendinimo rezultatai.Ataskaitos turi parodyti moterų ir vyrų skaičių visose pareigybių kategorijose, vidutines  atskirai moterų r vyrų pajamas, darbo laiką pagal lytį visose kategorijose. Ši ataskaita perduodama Darbo tarybai ar, jei Darbo Tarybos nėra – perduodamas visiems darbuotojams.

Siekiant padėti darbdaviams tinkamai parengti šias ataskaitas, parengtas ir pasiūlytas darbdaviams Vienodo atlyginimo ataskaitų  rengimo praktinis vadovas.  Vadove  pateikiamos tiek praktinės instrukcijos, tiek konkretūs lentelių bei paskaičiavimų pavyzdžiai.  Be to, socialiniams partneriams surengt ir nuolat siūlomi mokymai, kaip šias ataskaitas rengti. Lygių galimybių ombudsmeno institucija nuolat skelbia ir atnaujina savo tinklapyje dažniausiai užduodamų klausimų rubriką. Visos šios  priemonės padeda socialiniams partneriams rengti vienodo atlyginimo ataskaitas

Atlyginimų kalkuliatorius. (http://www.gehaltsrechner.gv.at)

Atlyginimų kalkuliatorius parengtas siekiant padėti darbdaviams apskaičiuoti tinkamą atlyginimų lygį pagal kvalifikaciją, atliekamą darbą, išsilavinimą, kompetencijas, darbo patirtį, užimamas pareigas ir kitus faktorius.  Atlyginimų kalkuliatorius gali būti naudojamas ir darbuotojų ar jų organizacijų pasitikrinti, ar mokamas atlyginimas yra tinkamas  pagal kvalifikaciją, kompetencijas, atliekamą darbą ir t.t. Tuo pravartu pasinaudoti ir einant į darbo interviu.

Privalomas minimalaus atlyginimo deklaravimas įdarbinimo skelbimuose

Darbo  skelbimuose darbdavys privalo nurodyti minimalų atlyginimą šiai konkrečiai pozicijai ir galimybę derėtis dėl aukštesnio atlyginimo, jei tokia suteikiama. Tokiu būdu siekiama suteikti darbuotojui daugiau informacijos ir išvengti diskriminacijos atlyginimų srityje po įsidarbinimo. Šio reikalavimo pažeidimas užtraukia sankcijas. Regionų administracijos darbdaviui, pažeidusiam šią taisyklę, gali skirti iki 360 eurų baudą už kiekvieną pažeidimą. Už pirmą pažeidimą paprastai skiriamas įspėjimas.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

2015 metais spalio mėn buvo atliktas vienodo atlyginimo ataskaitų vertinimas. Vertinimas nustatė, kad dauguma įmonių rengia ir teikia šias ataskaitas. Tačiau ataskaitų turinio vertinimas atskleidė, kad daugumoje ataskaitų apsiribota tik privalomos minimalios informacijos pateikimu. Bendradarbiavimas su Darbo tarybomis vyksta konstruktyviai ,  Dauguma ataskaitų darbo taryboms pateikiama laiku. Tačiau darbuotojams tokia informacija tampa prieinama rečiau. Be to, tik aukštesnio išsilavinimo dirbantieji šia informacija pasinaudoja.

Vertinant nustatyta, kad Vienodo atlyginimo ataskaitos žymiai prisideda prie moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo matomumo. Tačiau palyginti nedaug įmonių ėmėsi konkrečių priemonių atlyginimų skirtumui mažinti.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Lyčių atlyginimų skirtumų mažinimas Austrijoje Tackling the gender pay gap in Austria

Claudia Sorger, socialinė tyrėja L&R Social Research

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Lyčių atlyginimų skirtumo mažinimo vienas iš pagrindinių veiksnių – skaidrumo didinimasis viešumo užtikrinimas.

Šiuo atžvilgiu Vienodo atlyginimo ataskaitos yra svarbus instrumentas tiek skaidrumui, tiek matomumui didinti.

Svarbu pasitelkti  žiniasklaidą. Patirtis parodė, kad Vienodo užmokesčio ataskaitos susilaukia daug žiniasklaidos dėmesio ir tai padeda išlaikyti lyčių atlyginimų skirtumo mažinimo klausimus politinėje darbotvarkėje.

Įmonių lygmeniu efektyvesnės yra atlyginimų skirtumo mažinimo priemonės, kurio pritaikytos konkretaus sektoriaus specifikai.

Pavyzdžiui, socialinio darbo sektoriuje svarbios iniciatyvos, skatinančios didesnę slaugių darbo vertę. Finansų sektoriuje turi būti įvertintos lyčių aspektu lankstaus atlyginimo ir  bonusų sistemos,kurios dažnai susiję su vertikalia segregacija pagal lytį ir nepalankios moterims.