Gerosios praktikos pavyzdys. Švedija

1.   Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių lygybė moksle ir moksliniuose tyrimuose

2. Įgyvendinanti šalis

Švedija

3. Įgyvendinimo lygmuo

Organizacijos (universitetas)

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Skatinti lyčių aspekto integravimą įvairiose mokslo ir mokslinių tyrimų srityse

5. Tikslinės grupės

Mokslininkai, tyrėjai, studentai

6. Gerosios praktikos aprašymas

Lyčių lygybės  sertifikatas  – kelias į pokyčius.

Ši  iniciatyva kilo Švedijos Lundo universitete, siekiant padidinti lyčių lygybės žinomumą, sudaryti sąlygas galimam Lyčių sertifikatui, padėti mokslininkams suprasti lyčių lygybės prielaidas ir jas taikyti savo paskaitose ir tyrimuose keičiant koncepcijas, kalbą, tyrimų prioritetus ir klausimus ir pan. 

Pradžioje projekto grupė, sudaryta  iš visų fakultetų atstovų, studentų, administracijos atstovų,  ištyrė ir įvertino  Lyčių lygybės  sertifikato, kaip priemonės pagreitinti lyčių aspekto integravimą, įsteigimo tinkamumą bei suformulavo pasiūlymus dėl šios iniciatyvos įgyvendinimo, įskaitant sertifikavimo kriterijus. Sertifikavimo koncepcija buvo interpretuota kaip kokybės užtikrinimo forma. Savęs įsivertinimas sertifikavimo procese  buvo įtrauktas, kaip svarbus veiklos efektyvumo  faktorius, kurs turi būti išplėstas, įtraukiant trečiosios šalies vertinimą.

Pasiūlyti sertifikavimo kriterijai:

1. Lyčių lygybės suvokimas, susijęs su organizacijos kultūra.

Ar visi turi vienodas galimybes būti pamatyti ir išgirsti?

Ar egzaminai anoniminiai?

Ar naudojamos įvairios egzaminų formos?

2. Lyčių perspektyva, susijusi su dalykų turiniu. Vertinimo klausimų pavyzdžiai:

Ar dėstytojai turi galimybę susipažinti su lyčių  tyrimais, susijusiais su jų dėstomu ar tyrinėjamu  dalyku?

Ar tyrimų ir mokymo kurso koncepcijos ir turinys įtraukia lyčių perspektyvą ?

3.  Apsauga nuo diskriminacijos. Vertinimo klausimų pavyzdžiai

Klausimai  apie tai, kaip katedra ar fakultetas  atlieka diskriminacijos r priekabiavimo prevenciją.

Parengus sertifikavimo koncepciją ir  kriterijus, sertifikavimui savanoriškai pasisiūlė   Fizikos, Energetikos,  Žemės mokslų katedros.

Fizikos katedroje Lyčių sertifikavimas buvo vykdomas keliais etapais:

 1  etapas. Švietimas, informavimas, „infiltravimas“.

Supratimas,kaip lyčių teoriją galima panaudoti fizikos moksluose buvo žemas, todėl buvo imtasi keleto veiklų šiam suvokimui didinti:

 • Organizuoti seminarai „Įžvelk žmogų“.Seminarų metu buvo diskutuojama apie  Švedijos antidiskriminacijos įstatymą, pristatomi tyrimai, susiję su lyčių aspekto integravimu fizikos moksluose, atliekamas žinių spragų testavimas, aptariami ir vertinami konkretūs  atvejai.
 • Organizuotas fizikos mokslų ir lyčių lygybės ekspertų simpoziumas „Kas bendro tarp fizikos ir lyčių lygybės?“ What does Gender have to do with Physics?’.
 • Parengtas mokymo kursas  Lytis moksle ir technologijose“ studentams ir dėstytojams. Šis
 • Organizuotas simpoziumas,  skirtas aptarti  Fizikos katedros organizacinės kultūros ir mokymų turinio pokyčiams, atsižvelgiant lyčių aspektą.

2 etapas. Idėjų realizavimas

Buvo įgyvendintos pirmajame etape aptartos  idėjos:

 • Parengta ir  išdalinta studentams  kreditinės kortelės dydžio, telpanti  piniginę kortelę su trumpa informacija apie lyčių lygybę fizikoje ir kur  kreiptis patiriant diskriminaciją ar priekabiavimą
 • Mokymo kursų vertinimo anketoje įtraukti  nauji  klausimai apie lyčių lygybę ir diskriminaciją
 • Fizikos katedros bibliotekoje bei pietų kambariuose  įsteigtos  naujos lentynos knygoms apie lyčių lygybę ir fiziką
 • Organizuotas simpoziumas apie inovacijas su lyčių perspektyva ‘Gendered Innovations’
 • Katedroje įdarbintas lyčių treneris  (gender coach), kurio viena iš užduočių buvo atlikti  katedros biudžeto analizę lyčių aspektu
 • Atlikta vaiko priežiūros atostogų analizė.  Remiantis analizės išvadomis nuspręsta  besinaudojantiems  vaiko priežiūros atostogomis dvigubi  pratęsti paskyrimus.

 3 etapas. Vertinimas 

Finaliniame etape buvo atliktas reformų poveikio vertinimas ir išleista  Metodų knyga.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Poveikio vertinimo duomenimis:

 • pasikeitė dalyvavusių eksperimente katedrų organizacinė kultūra, atmosfera
 • tapo aišku, kad lyčių sertifikavimo tikslas suburia ir motyvuoja
 • pasiteisino aiškių lyčių sertifikavimo kriterijų nustatymas
 • lyčių lygybės sertifikatas buvo svarbus ne tik žmonėms, jis skatina ir institucinius pokyčius.
 • dalyvavimas lyčių sertifikavimo procese padėjo mokslininkams, dėstytojams  pergalvoti mokymų ir mokslinių tyrimų koncepcijas, kalbą. Šis aspektas vertinamas ir duomenys apie tai renkami sistemingai ir periodiškai 
 • jei lyčių sertifikavime dalyvavusių katedrų atstovai projekto darbo grupėje pradžioje buvo vien vyrai, vėlesniame etape fizikos mokslai susilaukė merginų dėmesio, buvo įdarbinta moters vyresnioji tyrėja, daugiau merginų ėmė rinktis lyčių sertifikatą turinčių „tradiciškai vyriškų“ katedrų siūlomas mokymo programas
 • lyčių sertifikavimo darbo grupė tapo nuolatine.

8.Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos lyčių lygybės  institutas European Institute for gender equality

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/examples/gender-certification

Tomas Brage, Professor and Director of Education in Physics, Department of Physics, Lund University

Box 118, 221 00 Lund, Sweden
+46 46 222 77 24
tomas.brage@fysik.lu.se

9. Svarbiausi  patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti  šią gerąją praktiką

Lyčių sertifikavimo koncepcija turi turėti gerai parengtus, aiškius, konkrečius, išmatuojamus  kriterijus

Kitas sėkmės laidas – pokyčių stebėsena ir vertinimas