[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Alytaus rajono savivaldybė
Savivaldybė 2017 m. apdovanota už savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę

Įgyvendinti žmonių teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę.

Įgyvendinat šią priemonę 2017-05-10 buvo suorganizuota konferencija „Alytaus regiono savivaldybių vaidmuo formuojant lyčių lygybės politiką“. Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai kas yra lyčių lygybė ir kuo ji naudinga, lyčių lygybės politikos skatinimas savivaldos lygiu, lyčių lygybė savivaldos lygmeniu, moterų ir vyrų skirtumai, pokytis tarp lyčių šiuolaikinėje visuomenėje. Konferencijoje dalyvavo 33 asmenys (26 Alytaus miesto savivaldybės darbuotojai). Patirtimi dalijosi Alytaus regiono savivaldybių darbuotojai.

Druskininkų rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre 2016 metų kovo 31 d.  vyko aštuntasis Jungtinių Tautų  visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėsenos seminaras.  Druskininkų NVO dalyviai noriai diskutavo, bendravo tarpusavyje. Seminaro metu daug diskusijų vyko stereotipų tema. Gyvendami visuomenėje neišvengiamai esame veikiami vyraujančių nuomonių, požiūrių, stereotipų apie vyro ir moters vaidmenis gyvenime, lūkesčių jų atžvilgiu. Į seminarą susirinkusių dalyvių (11 moterų ir 1 vyras) nuomonės išsiskyrė. Vieni aktyviai gynė nusistovėjusius stereotipus, kiti įrodinėjo priešingai. Seminaro temos aktualumas dar kartą patvirtino, kaip yra svarbu naikinti visuomenėje  įsišaknijusius stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenų bei atsakomybės pasiskirstymą šeimoje ir visuomenėje.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė 2016 m. vasario 22 d. lankėsi Druskininkų savivaldybėje, kur kartu su patarėju Valdu Dambrava vedė trumpus mokymus lygių galimybių bei nediskriminavimo klausimais. Mokymų metu susirinkusieji nagrinėjo tipinius diskriminacijos atvejus reklamoje bei darbo skelbimuose, sprendė pateiktas užduotis. Mokymų pabaigoje atliko trumpą žinių vertinimo testą. Druskininkų savivaldybės vicemeras Linas Urmanavičius bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė trumpai pristatė Druskininkų savivaldybės pasiekimus lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje.

Jonavos rajono savivaldybė

2-jų metų laikotarpyje Jonavos rajone vyko mokymai, kuriais buvo stiprinami savivaldybės politikų, administracijos, savivaldybės įstaigų darbuotojų bei rajono gyventojų gebėjimai moterų ir vyrų lygybės srityje.

Siekdamas mažinti nelygybę tarp moterų ir vyrų užimtumo bei kitose srityse, Moterų informacijos centras, kartu su partneriais – Socialinių inovacijų fondu ir Kauno Moters Užimtumo ir informacijos centru suorganizavo seminarą pagal projektą „Lyčių lygybė-pelninga investicija“. Seminare dalyvavo savivaldybės administracijos ir įmonių darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.

Siekdamas užtikrinti ugdomo pilietiškumo bei demokratinių advokacijos principų moterų ir vyrų lygių teisių bei galimybių srityje, Kauno moters užimtumo informacijos centras, kartu su partneriais: Socialinių inovacijų fondas; Lietuvos moterų lobistinė organizacija; Moterų teisinio konsultavimo centras (Islandija); Europos lobistinė organizacija, Italijos padalinys (Italija) suorganizavo mokymus pagal projektą „Milda: Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai augti“. Seminare dalyvavo savivaldybės administracijos ir įmonių darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.

Taip pat Jonavos rajono savivaldybėje lankėsi lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Vizito metu ji pristatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą, skundų dėl diskriminavimo pavyzdžius, surengė trumpus mokymus Savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, kitiems rajono gyventojams.

Jurbarko rajono savivaldybė

2016 m. spalio 10 d.  vyko mokymai savivaldybės administracijos darbuotojams „Savivaldybė – moderni organizacija: nuo vidinės komunikacinės kultūros puoselėjimo iki puikaus įvaizdžio visuomenėje kūrimo“. Šio seminaro metu buvo aptartos moterų ir vyrų lygių galimybių aktualijos.

2017 m. spalio 10 d. vyko mokymai savivaldybės administracijos darbuotojams „Efektyvi komunikacija ir pozityvus mąstymas bendraujant“, kurio metu taip pat buvo paliestos temos apie vyrų ir moterų santykius bei lyčių lygybę.

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Savivaldybėje kasmet  organizuojami  mokymai Savivaldybės darbuotojams bei įstaigų vadoms lygių galimybių užtikrinimo ir stiprinimo tema. Mokymai organizuojami bendradarbiaujant su

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Pasvalio rajono savivaldybė

2015 m. vasario 18 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vyko 8 valandų konferencija „50/50 – už lyčių balansą savivaldoje“. Konferencijos metu dalyvavo ir savo gebėjimus moterų ir vyrų lygybės srityje stiprino ne tik Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, bet ir savivaldybės politikai bei savivaldybės įstaigų darbuotojai. Savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojai yra skatinami savo žinias ir gebėjimus moterų ir vyrų lygių galimybių srityje stiprinti vykstant į įvairius seminarus, mokymus, konferencijas.

Tauragės rajono savivaldybė
Savivaldybė 2016 m. apdovanota už savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę.

2017 m. spalio mėn. Tauragės rajono savivaldybėje organizuota vieša diskusija vyrų ir moterų lygybės klausimais. Diskusijoje dalyvauti kviesti nevyriausybinių organizacijų atstovai, politikai, darbdaviai ir rajono gyventojai. Renginio metu skaityti pranešimai moterų ir vyrų lygių galimybių temomis, pristatyti pirmą kartą Tauragėje vykdyto tyrimo-apklausos „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“ rezultatai, aptartos moterų ir vyrų lygybės skatinimo ir įgyvendinimo problematika bei galimybės.

2016 m. I  ketvirtį  savivaldybės darbuotojams, NVO ir kt. atstovams savivaldybėje vyko seminarų ciklas „Moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo srityje praktinis įgyvendinimas“  (organizavo  Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras, bendra mokymų trukmė – 27 val.).

2016-09-27 savivaldybės darbuotojams, profesinėms sąjungoms, NVO ir kt. atstovams vyko Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro organizuotas seminaras „Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pritaikymas“, pabrėžiant kaip Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos nuostatos gali prisidėti  prie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos prioritetinio tikslo „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo užimtumo ir darbo srityje“ įgyvendinimo (mokymų trukmė – 4 val.).

Nuo 2016-11-25 iki 2016-12-10 lyčių lygybei įtvirtinti vykdyta akcija „16 dienų be smurto prieš moteris“ (organizatorius Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras).

2015-11-12 vyko Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro organizuotas seminaras „LMLO teisinės advokacijos bei pilietinės kontrolės vaidmens stiprinimas atliekant Jungtinių Tautų (JT) visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėseną“ (mokymų trukmė – 4 val.).

Grįžti į sričių sąrašą

[:]