[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

 1. Patobulinti X savivaldybės interneto svetainę, įdedant naują skyrių/rubriką “Lyčių lygybės įgyvendinimas X savivaldybėje”. Užtikrinti, kad informacija apie visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos darbą būtų patalpinta savivaldybės internetinėje svetainėje, šioje rubrikoje.
 2. Sukurti savivaldybės socialinio tinklo puslapį, jame skelbtiant konkursus, viešinant veiklą, susijusią su lyčių lygybės de facto užtikrinimu regione.
 3. Organizuoti kasmetinius viešus renginius (seminarus, konferencijas, forumus, televizijos ir radijo laidas, viešas diskusijas vietinės televizijos ir radijo kanalais), kuriuose būtų propaguojama lyčių lygybė, į veiklą aktyviai įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius. Renginių metu parengtas rekomedacijas praktiniam lyčių lygybės įgyvendinimui talpini internetinėje svetainėje, rubrikoje “Lyčių lygybės įgyvendinimas X savivaldybėje”.
 4. Per vietinės žiniasklaidos priemones ir savivaldybės internetinį tinklalapį viešinti gerosios praktikos lyčių lygybės srityje pavyzdžius.
 5. Į savivaldybės finansuojamus renginius įtraukti kasmetinių viešųjų akcijų: „Motinos dienos“, „Tėvo dienos”, „Šeimos dienos“ ir pan. organizavimą.
 6. Keistis naudinga informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis lyčių lygybės srityje tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse.
 7. Atlikti kasmetinę pagal projektus teikiamos paramos analizę lyčių aspektu, siekiant, kad parama užtikrintų ir vyrų, ir moterų aktyvų dalyvavimą projektuose.
 8. Stebėti finansinių išteklių srautus specifinėms moterų ir vyrų reikmėms tenkinti.
 9. Remti nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių lyčių lygybės srityje, veiklą. NVO skelbiamuose konkursuose vienu iš prioritetų numatyti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą visose gyvenimo sferose, skiriant dėmesį socialinės atskirties grupėms.
 10. Parengti ir įgyvendinti prevencines švietimo priemones, atsižvelgiant į opiausias problemas, susijusias su moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo problemomis, pvz.: savižudybių skaičiaus augimas, prekyba moterimis, smurtas šeimoje, piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais ir pan.
 11. Kurti socialines reklamas skatinančias lygiavertį požiūrį į moterys ir vyrus.
 12. Savivaldybės klientų aptarnavimo laukiamajme demonstruoti vaizdo filmus apie moterų ir vyrų lygybę.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]