[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

 1. Tobulinti ugdymo procesą, keliant berniukų motyvaciją siekti vidurinio išsilavinimo bei aukštojo mokslo.
 2. Bendrojo lavinimo mokyklose numatyti priemones, formuojančias naują požiūrį apie moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje, ir keičiančias nusistovėjusius stereotipus.
 3. Organizuoti profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant atsisakyti „moteriškų“ ir „vyriškų“ profesijų stereotipizavimo.
 4. Vykdant ikimokyklinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, į mokymo programas įtraukti švietimą lyčių lygybės aspektu.
 5. Siekiant į mokyklą ir kitas švietimo įstaigas įtraukti daugiau vyrų mokytojų, taikyti švietėjiškas priemones: organizuoti apskritojo stalo diskusijas, profesinio orietavimo ir konsultavimo paslaugas mokyklose, o taip pat televizijos ir radijo laidas šia tema.
 6. Plėsti mokyklų neformalaus ugdymo būrelių bei įvairaus pobūdžio neformaliojo ugdymo mokymų pasiūlą, siekiant subalansuoto mergaičių ir berniukų dalyvavimo.
 7. Į bendrojo lavinimo mokyklų programas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravomo pradmenys.
 8. Mokynių tarybas formuoti 40:60 principu.
 9. Siekti proporcingo lyčių dalyvavimo papomokinio užimtumo programose, pritraukiant merginas ir vaikinus į nestereotipines lyčiai veiklas (pvz. imtis priemonių įtraukiančių merginas į techninius būrelius; vaikinus – kultūrinius projektus).
 10. Vaikų ir jaunimo socializacijos programose, remiamose iš savivaldybių biudžetų, numatyti lyčių lygybės ugdymą.
 11. Organizuoti savivaldybės gyventojų neformalųjį švietimą lyčių lygybės klausimais.
 12. Karjeros koordinatoriui imtis priemonių skatinant moksleivius rinktis nestereotipines lyčiai specialybes, atsižvelgian į gabumus o ne į visuomenėje egziztuojančias nuostatas apie „moteriškas“ ir „vyriškas“ specialybes.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]