[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

 1. Atlikti socialinių paslaugų poreikio tyrimą lyčių aspektu.
 2. Organizuoti senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia užimtumą, atsižvelgiant į skirtingų lyčių poreikius, skatinant jų tarpusavio bendravimą.
 3. Praplėsti paslaugų spektrą neįgaliesiems. Skatinti neįgalių moterų ir vyrų įsitraukimą į veiklas, jas pritaikant prie poreikio.
 4. Vykdyti ligų prevenciją, atsižvelgiant į skirtingų lyčių susirgimų specifiką rajone.
 5. Parengti visuomenės sveikatos stiprinimo savivaldybės teritorijoje strategiją, siekiant, kad tiek moterims, tiek vyrams būtų sudarytos sąlygos tikėtinam gyvenimo trukmės didinimui.
 6. Rengti ir įgyvendinti sveikatinimo programas bei prevencines švietimo priemones, jas vykdant, užtikrinti abiejų lyčių dalyvavimą.
 7. Kasmet analizuoti moterų ir vyrų mirtingumo priežastis, skelbti statistiką pagal lytį. Organizuoti švietėjišką ankstyvo mirtingumo prevencinę veiklą, užsakinėti socialinę reklamą.
 8. Atlikti savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų finansinę analizę lyties aspektu (kiek lėšų panaudota moterims ir, kiek vyrams). Jos pagrindu ruošti rekomendacijas paslaugų spektriui ir kokybei gerinti, įgyvendinant lyčių lygybės principą.
 9. Organizuoti vaikų užimtumą atostogų metu.
 10. Pagal poreikį kurti moterų (jeigu nėra) ir vyrų savipagalbos/krizių centrą.
 11. Suteikti apgyvendinimo, teisinės bei psichologinės pagalbos paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusiems gyventojams.
 12. Rengti ir įgyvendinti sporto plėtros programas, steigti savivaldybės lėšomis remiamus sporto klubus ir siekti, kad moterims ir vyrams būtų sudarytos vienodos galimybės juose sportuoti.
 13. Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės materialinę sporto bazę, atsižvelgiant į lyčių poreikius ir siekti, kad sporto veikloje dalyvautų ne mažiau kaip 40 procentų vienos lyties atstovų.
 14. Užtikrinti, kad tiek mergaitėms, tiek berniukams būtų sudarytos vienodos galimybės sportuoti mokyklų sporto bazėse.
 15. Didinti kurortinių paslaugų įvairovę ir jų kokybę, siekiant užtikrinti, kad būtų sudarytos vienodos galimybės moterims, vyrams, šeimoms naudotis teikiamomis paslaugomis.
 16. Tobulinti sąlygas naudotis kurortinių/sanatorinių/reabilitacinių įstaigų teikiamomis paslaugomis motinoms ir tėvams, atvykstantiems į kurortą kartu su vaikais.
 17. Plėtoti dienos ir trumpalaikių socialinių paslaugų teikimą: vienišiems senyvo amžiaus asmenims, krizes šeimoje patyruseims moterims ir vyrams, nepilnamečiams tėvams su kūdikiais
 18. Skatinti bendruomenių ir NVO iniciatyvas , siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo
 19. Laisvalaikio zonos įrengimas X mieste/rajone.  (vietoje sporto zonos įrengimas)
 20. Organizuoti globos paslaugų teikimą asmenims jų namuose atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
 21. Kuriant savivaldybės visuomenės sveikatos strategiją ir stebėsenos programas atsižvelgti į situacijos analizę lyties aspektu.
 22. Kurti rekreacinę teritoriją pritaikyta įvairių visuomenės grupių poreikiams (vaikams, moterims, vyramt, neįgaliems asmenims ir pan.)
 23. Skatinti gyventojų saviraišką ir laisvalaikio užimtumą per sportą atsižvelgiant į skirtingus lyčių poreikius.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]