[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

  1. Įsteigti lyčių lygybės eksperto pareigybę arba paskirti konsultantą X savivaldybėje bei patvirtinti jo pareigybines instrukcijas.
  2. Patvirtinti X savivaldybės Moterų ir vyrų lygių galimybių programą 2015-2020 m. ir užtikrinti jos įgyvendinimą, skiriant finansavimą.
  3. Užtikrinti lyčių lygybės eksperto dalyvavimą kuriant savivaldybės strateginius planus.
  4. Sukurti visuomeninę moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo komisiją, į ją įtraukiant vietos politikus ir administracijos darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių atstovus.
  5. Užtikrinti visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo komisijos tęstinį darbą.
  6. Siekiant didinti miesto valdymo efektyvumą ir stiprinti miesto valdžios prestižą, rengti tęstinius (ne rečiau kaip kartą per metus) savivaldybės tarybos narių (politikų) ir savivaldybės tarnautojų mokymus moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais.
  7. Į savivaldybės politikų ir administracijos vadovų/darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas, įtraukti lyčių lygybės klausimus, ir gerinti jų gebėjimus užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes.
  8. Stiprinant demokratinį valdymą ir užtikrinant vienodą moterų ir vyrų įtaką sprendimų priėmimo procesuose, rekomenduoti įtraukti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus į savivaldybėje sudaromų darbo grupių bei komisijų veiklą, užtikrinant subalansuotą lyčių lygybės atstovavimą.
  9. Įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių principą visose savivaldybės kompetencijos srityse, priimant sprendimus, rengiant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, tvirtinant programas ir priemones.
  10. Rengti tęstinius lyčių lygybės mokymus savivaldybės darbuotojams, socialiniams partneriams, NVO ir pan.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]