1. Gerosios praktikos pavyzdžio tematika (pagrindinė ir susijusios temos)

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

2. Įgyvendinanti šalis

Prancūzija

3. Įgyvendinimo lygmuo (nacionalinis, vietos savivaldos, įmonės/ organizacijos)

Vietos savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Sudaryti geresnes ir vienodesnes galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, suteikiant paslaugas, labiau atitinkančias moterų ir vyrų laiko planavimą

5. Tikslinės grupės

Šeimos įsipareigojimų turintys moterys ir vyrai

6. Gerosios praktikos aprašymas

Laikas yra svarbus ribojantis veiksnys mūsų kasdieniame gyvenime. Visuomenėje vykstantys pokyčiai, naujos rutinos reikalauja novatoriškų idėjų, kaip adaptuoti visuomenę. Laikas gali būti naudojamas kaip rodiklis išmatuoti nelygybes ir kaip galingas instrumentas kovoti su nelygybe. Vietos savivalda, teikdama į tiek moterų, tiek vyrų poreikius orientuotas ir pritaikytas viešąsias paslaugas, gali daug prisidėti prie vienodų galimybių moterims ir vyrams užtikrinimo.

Rene miesto savivaldybė kartu su moterų NVO ir kitomis organizacijomis, aktyviai veikiančiomis lyčių lygybės srityje, ėmėsi misijos gerinti darbo ir šeimos įsipareigojimų balansą, stiprinant viešųjų paslaugų kokybę ir pagerinti lyčių lygybę kasdieniame gyvenime Tuo tikslu buvo įsteigta Laiko tarnyba, skirta analizuoti miestų planavimą ir remti vietos iniciatyvas, kurios padėtų gyventojams susidoroti su riboto laiko keliamais iššūkiais. Tokios įgyvendinamos iniciatyvos – adaptuotos/pritaikytos tarnybų darbo valandos, inovatyvios paslaugos, atitinkančios klientų poreikius: „vieno langelio“ paslaugų centrai, paslaugų centrai darbo erdvėse, vaikų priežiūros įstaigų netipinės darbo valandos ir kt.

Laiko tarnyba dirba trimis pagrindinėmis kryptimis:

– Veikla lyčių lygybės labui

Laiko iššūkiai labai susiję su esama nelygybe. Tiek tarp paslaugų teikėjų, tiek tarp paslaugų gavėjų, gyvenančių miesto centre ar priemiesčiuose, tarp paslaugų prieinamumo moterims ir vyrams.

– Veikla mobilumui gerinti

Kelionės ne tik turi neigiamos įtakos aplinkai, bet ir turi didelę įtaką laiko paskirstymui, nes atima nemažą kiekį paroje esančio laiko. Siekiant sumažinti šį neigiamą poveikį, reguliuoti transporto srautus, pakeistos mokyklų, universitetų darbo valandos, paslaugų teikėjų darbo valandos.

– Veikla, skirta rasti novatoriškus sprendimus iššūkiams, susijusiems su laiko limitais.

Laiko limitų vertinimo požiūris gali padėti rasti sprendimus, kaip geriau grupuoti pastatus, parkavimo aikšteles, ir pan., atsižvelgiant į galimybę potencialiai pakeisti paskirtį, ir pritaikyti besikeičiantiems poreikiams.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Rene savivaldybės gyventojų laiko analizės kai kurie rezultatai:

26 % darbuotojų dirba sekmadieniais;

Vyrai šeimos įsipareigojimams skiria vidutiniškai 1½ val., moterys – vidutiniškai 3 val.;

Žmonės apie pusę savo laisvo laiko praleidžia prie ekranų: telefonų , kompiuterių, TV;

10 % paros laiko skirta darbui (1900 metais 40 %);

Laikas, kuris sutaupytas sutrumpėjusių darbo valandų sąskaita daugiau panaudojamas keliui, nei laisvalaikiui.

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos lygmeniu Chartijos observatorija. Gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/learn-from-french-experiences.html?ref_id=162

Laiko tarnybos kontaktai Contact Time Office (Bureau de temps) City of Rennes: temps@agglo-rennesmetropole.fr

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/įgyvendinti šią gerąją praktiką

Atlikite laiko panaudojimo analizę.

Identifikuokite su laiko limitais susijusius iššūkius

Aptarkite su savivaldybe siūlomas kaštų- naudos analize pagrįstas iniciatyvas laiko iššūkių sukeltoms problemoms spręsti.