Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nevyriausybinių organizacijų projektas A, skirtas valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams 1.4, 1.7, 4.7, 4.8, 4.10, 5.3 ir 6.3 priemonėms įgyvendinti

Moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimas – pažangiems pokyčiams

Sutarties Nr. MVLGP1-03

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. vasaris – 2020 m. gruodis

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai

 • Joniškio moterų asociacija
 • Marijampolės apskrities vyrų krizių centras
 • Moterų informacijos centras
 • Motyvatoriai LT
 • Lietuvos savivaldybių asociacija
 • Socialinių inovacijų fondas
 • Šiaulių universiteto lyčių studijų centras
 • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Projektu padedama siekti Programos keturių uždavinių:

1 uždavinio: Mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus;

4 uždavinio: Skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti moterų karjerai palankią aplinką;

5 uždavinio: Didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimus integruoti lyčių aspektą;

6 uždavinio: Padėti savivaldybėms imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir vyrų galimybes.

Projekto tikslinės grupės

Privačių ir valstybinių įmonių darbdaviai ir vadovai, jų atstovai, darbdavių organizacijų atstovai, personalo valdymo specialistai, socialiniai partneriai, profesinių sąjungų atstovai, savivaldybių merai, tarybų nariai, savivaldybių administracijų bei savivaldybės įmonių darbuotojai; valstybės tarnautojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, lyčių studijų centrai, žurnalistai, akademinė bendruomenė, plačioji visuomenė.

Moterų ir vyrų nelygybės problemos Lietuvoje, prie kurių sprendimo siekiama prisidėti teikiamu projektu:

 1. Moterų ir vyrų ekonominė nelygybė – moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis
 2. Nepakankama moterų motyvacija bei neištobulinti jų gebėjimai dalyvauti priimant sprendimus bei nepalanki moterų karjerai aplinka
 3. Nepakankami valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimai integruoti lyčių aspektą
 4. Neišplėtoti moterų ir vyrų instituciniai mechanizmai, ypatingai savivaldos lygmenyje

Moterų ir vyrų ekonominė nelygybė – moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

Siekiant mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį, bus orientuojamasi į darbdavius:

 1. Bus parengta ir suderinta „Lygiausios darbovietės 2020“ nominavimo tvarka, atnaujintas Lygiausios darbovietės ženklas, organizuotas jubiliejinis „Lygiausios darbovietės 2020“ konkursas socialiniuose tinkluose, išrinkta ir plačiai paviešinta „Lygiausia 2020 m. darbovietė“.
 2. Siekiant paskatinti darbdavius planingai ir sistemingai įgyvendinti moterų ir vyrų lygybės priemones, surengti mokymai su konsultacijomis, kurių metu dalyviams suteikiamos žinios apie Darbo kodekso nuostatas susijusias su moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimu, pagilinama lyčių lygybės samprata, akcentuojama praktinių lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo darbovietėse nauda bei suteikiami lyčių lygybės priemonių kūrimo įgūdžiai.

Nepakankama moterų motyvacija bei neištobulinti gebėjimai jų dalyvauti priimant sprendimus bei nepalanki moterų karjerai aplinka

Siekiant moterų ir vyrų lygybės užimtumo srityje taip pat labai svarbu skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti moterų karjerai palankią aplinką.

 1. Įvairių formų diskriminacija teisiškai yra draudžiama. Naujasis Darbo kodeksas, nors ir apkarpęs darbuotojų teises, vis tik įtvirtino seksualinį priekabiavimą kaip diskriminacijos formą ir nurodė, kad „[..] darbdavys turi imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos“. Ši formuluotė neišskiria priekabiavimo lyties pagrindu, nors statistiškai yra žinoma, kad seksualinį priekabiavimą ir smurtą dažniausiai patiria moterys, o tai sąlygoja nevienodas galios balansas tarp lyčių. Teisinis reglamentavimas nebūtinai užtikrina realią prevenciją. Projekto metu, siekiant įveikti ypatingai aktualią diskriminacijos dėl lyties formą – seksualinį priekabiavimą, remiantis sukurtomis, išbandytomis prevencinėmis priemonėmis bei praktinėmis rekomendacijomis dėl diskriminacijos dėl lyties prevencijos bus sukurta mokymo programa ir pravesti mokymai tikslinėms grupėms.
 2. Kadangi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra sudaro palankesnes sąlygas moterų karjerai, darbovietės bus skatinamos imtis šeimai palankių iniciatyvų. Bus surinktos, aprašytos ir paviešinta profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo pavyzdžių. Pagal parengtą koncepciją surengti įmonių iniciatyvų, skirtų profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimui, forumai skirtingose savivaldybėse. Renginių metu bus pristatytos surinktos gerosios praktikos bei aptarta kaip jos gali būti taikomos įvairiose Lietuvos įmonėse.
 3. Tai pat bus siekiama įtraukti vyrus į moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimą ir spręsti dvi problemas:
  1. Nepakankamas visuomeninės supratimas, jog lyčių lygybės įgyvendinimas yra vienodai svarbus moterims ir vyrams.
  2. Nepakankamas vyrų įsitraukimas į vaikų priežiūrą ir šeimyninį gyvenimą.

Įgyvendinant projektą, bus sukurtos ir išbandytos priemones skatinančias vyrų įsitraukimą į lyčių lygybės įgyvendinimą.

Atlikus užsienio šalių vyrų įsitraukimo į lyčių lygybę priemonių analizę, bus sukurta vyrų įsitraukimo į lyčių lygybės skatinimą mokymo koncepcija, turinys ir mokymo medžiaga, vaizdinė medžiaga, aprašytos pozityvios tėvystės istorijos. Pagal sukurtą mokymo programą ir mokymo medžiagą organizuoti ir pravesti pilotiniai mokymai.

Nepakankami valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimai integruoti lyčių aspektą

Siekiant padidinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėsaugos pareigūnų, žurnalistų ir kitų darbuotojų gebėjimus integruoti lyčių aspektą bus toliau pildoma Lietuvai aktuali užsienio lyčių aspekto integravimo gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazė lietuvių kalba, parengta ir pradėta pildyti ankstesnio projekto metu. Per projektą bus surinkta, aprašyta ir paviešinta gerosios praktikos pavyzdžių.

Neišplėtoti moterų ir vyrų instituciniai mechanizmai, ypatingai savivaldos lygmenyje

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad savivaldybės ir savivaldybėms pavaldžios įmonės priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei įgyvendinti, numato savivaldybių strateginiuose plėtros ir/arba veiklos planuose. Projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, kuriame partnerė yra Lietuvos moterų lobistinės organizacija, metu savivaldybių ir joms pavaldžių įmonių atstovai mokosi, kaip rengti ir įgyvendinti šias priemones. Siekiant paskatinti savivaldybes aktyviau  imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir vyrų galimybes, sudaryti joms galimybes pasidalinti savo taikomų praktikų gerąja patirtimi, bus organizuotas kasmetinis geriausių lyčių lygybės priemonių, suplanuotų ir įgyvendintų savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, apdovanojimas, nominuotos ir paviešintos savivaldybės nominantės.

Projektą įgyvendina Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu su partneriais: Moterų informacijos centru, Socialinių inovacijų fondu, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru, Joniškio moterų asociacija, VšĮ „Motyvatoriai LT“, Marijampolės apskrities vyrų krizių centru.

Projektas, jo veiklos bei pasiekimai viešinami žiniasklaidoje, internete, socialinių tinklų pagalba.

Projekto vertė: 40 777 EUR.