Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ ASOCIACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS 2022 METAIS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS NR. 1 – NOBP04194/2022

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas bei tvaraus tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir palaikymas vietos savivaldoje moterų ir vyrų lygybei, apsaugai nuo smurto bei lygioms galimybėms užtikrinti

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai:

  • Europinių inovacijų centras
  • Kauno moterų linija
  • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
  • Socialinių inovacijų fondas
  • Lygių galimybių plėtros centras
  • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Projekto tikslas – Stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) darbo efektyvumą užtikrinant jos ir jos narių-organizacijų skaidrumą, atskaitomybę ir finansinį tvarumą bei skatinti bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, siekiant užtikrinti jų tolygų įsitraukimą į lygių galimybių (LG), moterų ir vyrų lygybės (MVL) bei apsaugos nuo smurto (AS) artimoje aplinkoje sričių politikų formavimą ir įgyvendinimą vietos savivaldos lygmeniu.

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) yra skėtinė jungia virš 40 organizacijų, veikiančių moterų ir vyrų lygybės srityje. Ji aktyviai ir bendradarbiauja su institucijomis, siekdama praktinio lyčių lygybės įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti efektyvesnį LMLO darbą būtina pagerinti jos pačios vidinius resursus bei sustiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis, kurios yra vienos iš svarbiausių lyčių lygybės įgyvendinimo grandžių instituciniame lyčių lygybės mechanizme, bet iki šiol dar nepakankamai efektyviai veikia šioje srityje. Taigi, tam kad savivaldybėse užtikrinti praktinį ir tolygų moterų ir vyrį lygybės (MVL) bei lygių galimybių (LG) priemonių diegimą bei apsaugos nuo smurto (AS) klausimų sprendimą, tikslinga sukurti LMLO ir jos narių bendradarbiavimo mechanizmą su savivaldybėmis bei nuolat jį stiprinanti, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės. Atsižvelgiant į tai projekte bus stiprinamas bendradarbiavimas su 3 pilotinėmis savivaldybėmis:

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybe, kurioje jau sukurta ir veikia tarpžinybinio bendradarbiavimo smurto artimoje aplinkoje klausimais koordinavimo darbo grupė, ir projekto metu bus sustiprintas bendradarbiavimas, aprašyta ir paviešinta šio bendradarbiavimo geroji praktika, taip pat pateikti savivaldybės administracijai pasiūlymai dėl jos funkcionavimo aprašo, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką.

1.2. Jonavos raj. savivaldybe, kurioje 2021 m. sudaryta koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje darbo grupė, tačiau ji kol kas aktyviai neveikia ir šiai savivaldybei bus pateikti pasiūlymai dėl konkrečių veiksmų veiklai, atsižvelgiant į gerosios praktikos pavyzdžius bei Jonavos raj. specifiką.

1.3. Kelmės rajono savivaldybe, kurioje bus inicijuotas darbo grupės ar Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos steigimas ir pateikti pasiūlymai dėl funkcionavimo aprašo sukūrimo atsižvelgiant į savivaldybės specifinę situaciją.

Projekto metu bus parengtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atsakingo už lygias galimybes (LG), moterų ir vyrų lygybę (MVL) bei apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje (AS), pareigybės aprašo specifinių kompetencijų projektas ir jis bus apsvarstytas su pilotinėmis savivaldybėmis. Pasiūlymai dėl šio aprašo įgyvendinimo bus pateikti pilotinėms savivaldybėms, Lietuvos savivaldybių asociacijai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai.

Taip pat bus parengtas ir pristatytas pilotinėse savivaldybėse numatomo teisinio reguliavimo poveikio moterims ir vyrams bazinio vertinimo metodinis instrumentas. Patobulinus šį instrumentą pagal pilotinių savivaldybių komentarus bus suformuluoti pasiūlymai dėl jo praktinio įgyvendinimo ir pateikti pilotinėms savivaldybėms, Lietuvos savivaldybių asociacijai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai. LMLO narės-organizacijos savivaldos lygmeniu galėtų ir turėtų aktyviai įsitraukti į lyčių lygybės, lygių galimybių bei apsaugos nuo smurto klausimų sprendimą, jų atstovai galėtų tapti kuriamų Apsaugos nuo smurto Komisijų narėmis.

Tačiau ne visos LMLO narės-organizacijos yra pakankamai stiprios dėl jų finansinio nestabilumo. Šių organizacijų lyderiams, nariams bei darbuotojams trūksta gebėjimų, kaip užtikrinti organizacijų finansinį tvarumą. Todėl dauguma jų išreiškė norą sustiprinti jų gebėjimus, rengiant regioninio ir nacionalinio lygmens projektus, dalyvaujant europiniuose projektuose ar generuojant idėjas inovacijoms bei socialiniam verslui. Atsižvelgiant į tai projekte bus įgyvendinamos 3 veiklos, skirtos LMLO ir jos narių finansinio tvarumo gebėjimams stiprinti. Taip pat labai svarbu užtikrinti LMLO skaidrumą, viešumą ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis: europiniame lygmenyje su Europos moterų lobistine organizacija, nacionaliniame – su Nacionaline NVO Koalicija. LMLO dar nėra įdiegusi pilno duomenų apsaugos paketo remiantis BDAR. Taip pat projekto metu planuojama atlikti LMLO auditą. Taigi, šių priemonių, skirtų LMLO skaidrumui, viešumui ir atskaitomybei užtikrinti, vykdymas sustiprins pačią Lietuvos moterų lobistinę organizaciją, užtikrins jos matomumą ir išplės jos galimybes tapti partneriais savivaldybėse, kuriant mechanizmus lyčių lygybei, lygioms galimybėms bei apsaugai nuo smurto įgyvendinti bei teikiant konkrečius pasiūlymus šiose srityse.

Projekto vertė: 60 000 EUR.

Projektas įgyvendinamas: 2022 m.