Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės

Sutarties Nr. 2021-03-08 NOBP00036

2021-01-01 / 2021-12-31

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai

 • Europinių inovacijų centras (EINC)
 • Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC)
 • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)
 • Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)
 • Moterų informacijos centras (MIC)
 • Socialinių inovacijų fondas (SIF)

Projektu siekiama stiprinti LMLO gebėjimus efektyviai veikti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo srityje ir keliami šie tikslai:

 • Sukurti priemones LMLO veiklos viešumui, skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti.
 • Pasirengti koordinuotai ir veiksmingai moterų ir vyrų lygybės politikos advokacijai.
 • Sustiprinti bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
 • Stiprinti LMLO narių gebėjimus savanorių telkimo ir darbo su jais srityje.

Projekto rezultatai:

1.1. Siekiant toliau didinti LMLO darbo efektyvumą moterų ir vyrų lygybės srityje bei skatinti LMLO narių partnerystę bendradarbiavimą ir komunikavimą, sukurtos priemones LMLO veiklos viešumui, skaidrumui ir atskaitomybei:

 • Parengtas ir patvirtintas LMLO etikos kodeksas.
 • Sukurta LMLO vidinės komunikacijos ir dokumentų talpinimo platforma.
 • Atliktas LMLO auditas.
 • Užtikrinta LMLO veikla Europos moterų lobistinėje organizacijoje.

2.1.  Siekiant pasirengti koordinuotai ir veiksmingai moterų ir vyrų lygybės politikos advokacijai vietos ir nacionaliniu lygiu bus atliktas tyrimas „LMLO narių advokacija siekiant moterų ir vyrų lygių galimybių nuostatų įgyvendinimo vietos ir nacionaliniu lygiu: iššūkiai ir galimybės”, kurio metu bus išanalizuotas advokacijos poreikis atskirose moterų ir vyrų lygybės srityse, o taip pat įvertintas LMLO narių gebėjimai ir galimybės efektyviai dalyvauti moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo procesuose.

2.2. Siekiant užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą moterų ir vyrų lygybės politikos advokaciją vietos ir nacionaliniu lygiu parengta LMLO advokacijos strategija.

2.3.  Siekiant padidinti LMLO narių kompetencijas užtikrinti kokybišką moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimo stebėseną ir aktyvų jų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose šioje srityje, pravesti 5 mokymai LMLO nariams.

3.1 Siekiant sustiprinti LMLO bendradarbiavimą ir užmegzti naujus ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ilgalaikei partnerystei, skirtai efektyviam moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimui nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu:

 • Organizuoti susitikimai su LR Seimo Moterų parlamentine grupe, Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybine darbo inspekcija, Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija.
 • Parengti ir pateikti 5 teminiai pasiūlymai moterų ir vyrų lygių galimybių srityje valstybės ir savivaldybių institucijoms.

3.2. Siekiant užtikrinti gerosios viešojo sektoriaus ir moterų ir vyrų lygių galimybių srityje dirbančių NVO bendradarbiavimo patirties sklaidą, atrinktas ir aprašytas gerosios praktikos pavyzdys bei jos sklaidos metu pasiekta ne mažiau nei 300 žinučių gavėjų.

3.3.  Siekiant stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narių gebėjimus savanorių telkimo ir darbo su jais srityje bei paskatinti savanoriškos veiklos plėtrą moterų ir vyrų lygybės srityje.

 • Focus grupės su LMLO narių atstovais metu išryškinti savanorių pritraukimo ir darbo su jais iššūkiai.
 • Pravesti mokymai „Organizacija ir savanorystė: žinok viską!“, kurių metu sustiprinti ne mažiau kaip 10 LMLO narių-organizacijų gebėjimai.
 • Parengta darbo su savanoriais metodika, skirta struktūruotos ir tikslingos savanoriškos veiklos organizavimui.
 • Parengtas savanoriškos veiklos dokumentų paketas.
 • Teikiamos konsultacijos LMLO nariams savanoriškos veiklos vadybos kokybės gerinimui.

Užtikrinant projekto sklaidą informacija viešinama LMLO ir jo narių tinklų ir socialinių medijų pagalba.

Projekto vertė 47042.00 Eur.