Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2022-iaisias Lietuvos moterų lobistinė organizacija, vienijanti daugiau kaip 40 organizacijų, ragina savo nares pasidalinti bendradarbiavimo su valstybinėmis arba savivaldybių institucijomis patirtimi.

Šiais metais pristatome, kaip bendradarbiaujant Klaipėdos miesto savivaldybei su Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru yra sprendžiamos smurto problemos (įskaitant ir lyties pagrindu) Klaipėdos mieste

Klaipėdos mieste tarpžinybinis bendradarbiavimas prasidėjo 2005 m., 2009 m. buvo formalizuotas, t.y., Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įkurtos 2 tarpinstitucinio bendradarbiavimo darbo grupės.

Koordinacinėje darbo grupėje dirbančioje smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimai – 12 institucijų ir organizacijų:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
 2. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
 3. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinys
 4. Klaipėdos apskrities VPK Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyrius
 5. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra
 6. Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyrius
 7. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius
 8. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio koordinavimo grupė
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius
 10. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.
 11. Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyrius
 12. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos

Klaipėdos m. savivaldybės koordinacinė darbo grupė reglamentuoja savo veiklą šiomis nuostatomis:

 1. Nustato koordinacinės darbo grupės organizavimo tvarką, vidaus struktūrą ir jos funkcijas sprendžiant smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais Klaipėdos mieste problemas.
 2. Koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą institucijoms, organizacijoms, teikiančioms pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais.
 3. Užtikrina teisės aktų, susijusių su sprendžiamomis problemomis, nuostatų bei Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimų laikymąsi Klaipėdos m. savivaldybėje ir jos teritorijoje. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiuo Reglamentu.
 4. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, socialine, psichologine, teisine pagalba, grupės nariai privalo laikytis savo profesijos darbo etikos principų bei normų, konfidencialumo reikalavimų.

Koordinacinės darbo grupės funkcijos

 Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

 1. svarsto, aptaria ir analizuoja klausimus, susijusius su smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais problemomis Klaipėdos mieste;
 2. teikia konsultacinę paramą kartu su teisėsaugos, sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, socialinės bei švietimo srities specialistais, įtraukdama vietos bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, politikus, visuomenės veikėjus;
 3. inicijuoja Klaipėdos m. savivaldybės įstaigų, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais prevencinio darbo klausimais.

Aktyviai dirbant koordinacinei darbo grupei  Klaipėdos mieste buvo nagrinėjami konkretūs atvejai, kuomet smurtą patiriančiam / patyrusiam ar nukentėjusiam nuo prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais asmeniui sunku gauti reikalingą pagalbą bei jo problemos sprendimą, paremtą nuoširdžiu, atsakingu požiūriu į pagalbą žmogui. Darbo grupės nariai išsamiai analizuoja situacijas, galimus sprendimus, ieškojo geriausių ir labiausiai tinkamų konkrečiam žmogui toje situacijoje išeičių, sprendimų.

Labai svarbu, kad grupėje esantys nariai turėtų vieningą požiūrį į nukentėjusį asmenį, – tai padeda labiau siekiant realios pagalbos.

Siekiant pritaikyti/įgyvendinti šią gerąją praktiką, labai svarbu surinkti motyvuotus bei tokioje veikloje prasmę matančius specialistus, kurie realiai norėtų spręsti minėtas problemas bei padėti nukentėjusiems asmenims, atsisakant formalių biurokratinių kliūčių.

Dar labai svarbu kad tokia darbo grupė kauptų ir analizuotų savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir informaciją apie smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis bei seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais problemą.

Šis pavyzdys yra aktualus visoms Lietuvos savivaldybėms, nes  pagal naująją Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakciją nuo 2023 m. liepos 1 d. visose Lietuvos savivaldybėse bus privaloma steigti Smurto artimoje aplinkoje prevencijos Komisijas, kurių sudėtyje būtų ne mažiau kaip vienas trečdalis NVO atstovų. Klaipėdos miesto savivaldybėje tokia Komisija galės remtis ilgamete Koordinacinėje darbo grupėje dirbančioje smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais patirtimi.

Daugiau informacijos:
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda, info@ksppc.lt, +370 607 81688, www.ksppc.lt
Parengta pagal projektą „Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas bei tvaraus tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir palaikymas vietos savivaldoje moterų ir vyrų lygybei, apsaugai nuo smurto bei lygioms galimybėms užtikrinti“. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Projektą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.