1. Gerosios praktikos pavyzdžio tematika

Lyčių lygybė viešuosiuose pirkimuose

2. Įgyvendinanti šalis

Ispanija

3. Įgyvendinimo lygmuo (nacionalinis, vietos savivaldos, įmonės/ organizacijos)

Savivaldos

4. Gerosios praktikos tikslas/paskirtis

Skatinti moterų ir vyrų lygybę įvairiose srityse.

Daugeliu atveju valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įsigyja prekes ir paslaugas viešųjų pirkimų būdu. Taikant lyčių lygybės kriterijus viešųjų pirkimų sąlygose/dokumentuose prisidedama prie lyčių lygybės tikslų įvairiose srityse.

5. Tikslinės grupės

Prekių/paslaugų užsakovai, teikėjai, gavėjai, visuomenė

6. Gerosios praktikos aprašymas

Baskų savivaldybių asociacija, Baskų moterų institutas ir darbo grupė, sudaryta iš agentūrų ir NVO atstovų parengė vadovą-gidą, kaip nustatyti lyčių lygybei palankius reikalavimus į viešųjų pirkimų reikalavimus ir kontraktus. Šiame Vadove-gide pabrėžiama vietos savivaldos vaidmuo siekiant lyčių lygybės, pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip įtraukti įvairių sričių viešųjų pirkimų reikalavimus tiek tikslines lyčių lygybei skirtas priemones, tiek integruoti lyčių aspektą. Lyčių lygybės nuostatų įtraukimas į viešųjų pirkimų reikalavimus ir kontraktus yra efektyvus viešojo sektoriaus įstaigų instrumentas socialiniams pokyčiams ir lyčių lygybei. Šiame vadove-gide įvardijami šių reikalavimų privalumai ir nauda vietos bendruomenėms ir geram valdymui (good governance), ypač prekių ir paslaugų geresnė kokybė ir didesnė atitiktis visuomenės poreikiams.

Vadovas-gidas rekomenduoja mokymus, seminarus, kitus mokomuosius ir šviečiamuosius renginius asmenims, atsakingiems už viešųjų pirkimų užduočių formavimą, pirkimo dokumentų rengimą, kontraktų sudarymą, siūlo atlikti viešųjų pirkimų dokumentų analizę lyčių lygybės aspektu ir, bendradarbiaujant su moterų organizacijomis ir kitomis asociacijomis, aktyviai veikiančiomis lyčių lygybės srityje, parengti konkrečių modelinių lygybės nuostatų/reikalavimų rinkinį, kuriuo būtų galima vadovautis viešuosiuose pirkimuose.

7. Gerosios praktikos poveikis/įgyvendinimo stebėsenos rezultatas

Nenurodyta

8. Gerosios praktikos šaltinis, kontaktai

Europos moterų ir vyrų lygybės vietos lygmeniu Chartijos observatorija. Gerosios praktikos pavyzdžiai

http://www.charter-equality.eu/good-practices/fourniture-de-bien-et-de-services-en.html

9. Svarbiausi patarimai norintiems pritaikyti/ įgyvendinti šią gerąją praktiką

Siekiant įtraukti lyčių lygybės nuostatas į viešųjų pirkimų reikalavimus ir kontraktus reikia:

Atlikti viešųjų pirkimų teisinės aplinkos analizę ir prireikus parengti teisėtų pakeitimus

Atlikti viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių analizę ir vertinimą lyčių lygybės aspektu

Identifikuoti ir parengti modelinius lyčių lygybės reikalavimus ir konkrečias nuostatas, įtrauktinas į viešųjų pirkimų dokumentus, bei patikros sąrašus (check-lists) ir išplatinti juos viešųjų pirkimų dokumentus rengiančioms organizacijoms ir atsakingiems asmenims

Parengti tikslinę mokymų medžiagą ir organizuoti mokymus viešųjų pirkimų dokumentų rengime dalyvaujantiems asmenims.

Organizuoti sisteminį monitoringą, kaip lyčių lygybės nuostatos integruojamos viešųjų pirkimų reikalavimai