Mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai.

logoDaugiau nei 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija vykdo informacines kampanijas ir advokaciją, organizuoja mokymus ir seminarus, rengia straipsnius ir leidinius, atlieka tyrimus ir teikia ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

  • Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;
  • Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas, vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;
  • Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;
  • Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;
  • Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę nepriklausomybę.

Šiuo metu Lygių galimybių plėtros centras kartu su partneriais įgyvendina keletą stambesnių projektų. Vienas jų – „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“. Juo siekiama stiprinti sąveikiniu požiūriu pagrįstą lyčių lygybės diskursą ir advokatavimo kompetencijas moterų žmogaus teisių klausimais. Centras parengė alternatyviąją ataskaitą CEDAW komitetui, kurią pristatys liepos mėnesį. Kiti vykdomi projektai skirti kovoti su smurtu prieš moteris, didinti moterų politinį atstovavimą, kompleksiškai spręsti diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos klausimus. Nors organizacijos veikla labiausiai susijusi su lyčių lygybe (nagrinėjant ją sąveikoje su kitais tapatybės aspektais), pastaraisiais metais organizacija taip pat sėkmingai įgyvendina ne Europos Sąjungos piliečių integracijos projektus ir vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas su kaimyninėmis šalimis.

Lygių galimybių plėtros centras nuolat dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje, atstovauja pažeidžiamų grupių interesus susitikimuose su valstybinių institucijų atstovais, kartu su kitomis organizacijomis rengia alternatyvias ir šešėlines ataskaitas. Centras yra nacionalinių tinklų – Žmogaus teisių koalicijos, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, NVO tinklo ReGina – ir tarptautinių tinklų – ENAR, AWID, IGPN – narys.

Organizacijos veikla būtų neįmanoma be EEA Grants (NVO Programos Lietuvoje), Europos Komisijos ir kitų donorų paramos.

Adresas: Raugyklos g. 15-209, 01140 Vilnius
Telefonas: +370 (679) 80607
El. paštas: info@gap.lt
Web: gap.lt
Facebook: www.facebook.com/gap.lt

We change stereotypes for you to feel safer.

logo2For more than 10 years the Vilnius-based NGO implements informational campaigns and advocacy work, provides training courses and seminars, publish articles, manuals and other publications, carries out research and provides expertise in the field of gender equality, diversity and human rights.

The main aims of the organisation:

  • To seek consolidation and implementation of equal rights for women and men;
  • To promote equal opportunities and reduce discrimination on the grounds of gender, sexual orientation, ethnicity (“race”), religion and disability, implementing preventive measures;
  • To promote respect for human rights and diversity, increasing opposition to discrimination on the grounds of gender, sexual orientation, ethnicity (“race”), religion and disability;
  • To change negative stereotypes in regards to gender, age, nationality, ethnicity, disability and other social characteristics in the society;
  • To promote the values of gender equality, encouraging equal representation of women and men in decision-making;

Currently the Center for Equality Advancement implements a number of larger scale projects. One of them is “Global Rights, Local Actions: Women’s Voice for Progress.” It aims to develop women’s and human rights NGOs’ advocacy skills and competences and to strengthen civil society’s influence on legislative and political initiatives in order to improve the quality of democracy. Other projects are aimed at combating violence against women, increasing women’s political representation, promoting integrated anti-discrimination measures in the labour market. Even though the main work of the organisation focuses on gender equality, in recent years it has been also successfully implementing projects on integration of non-EU citizens and development cooperation initiatives.

The Center for Equality Advancement is continuously taking part in various working groups, represents the interests of socially vulnerable groups at meetings with state representatives, together with other organisations prepares alternative reports. The organisation is a member of national and international networks, such as the Lithuanian Human Rights Coalition, Lithuanian NGDO Platform, Lithuanian Women’s Lobby, ENAR, AWID and IGPN.

The work of the Center for Equality Advancement would not be possible without the support from EEA Grants (NGO Programme in Lithuania), European Commission and other donors.

Address: Raugyklos g. 15-209, 01140 Vilnius
Telephone: +370 (679) 80607
E-mail: info@gap.lt
Web: gap.lt
Facebook: www.facebook.com/gap.lt