debesisLyčių lygybė yra svarbus klausimas, kurį reikia apsvarstyti savivaldybėms  planuojant naujas priemones strateginiuose planuose. Lyčių lygybės integravimas reiškia, kad lyčių lygybė, kaip visiems rūpimas principas, turėtų būti svarbi visuose sprendimuose, kiekviename politikos formavimo proceso etape ir visiems procesų dalyviams.

Idėjos lyčių aspekto integravimui į savivaldybių strateginius planus

Bendros srities lyčių lygybės gerosios idėjos

5050

 1. Įsteigti lyčių lygybės eksperto pareigybę arba paskirti konsultantą savivaldybėje bei patvirtinti jo pareigybines instrukcijas.
 2. Užtikrinti lyčių lygybės eksperto dalyvavimą kuriant savivaldybės strateginius planus.
 3. Užtikrinti visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo komisijos tęstinį darbą.
 4. Užtikrinant vienodą moterų ir vyrų įtaką sprendimų priėmimo procesuose, įtraukti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus į savivaldybėje sudaromų darbo grupių bei komisijų veiklą, užtikrinant subalansuotą lyčių lygybės atstovavimą.
 5. Rengti tęstinius lyčių lygybės mokymus savivaldybės darbuotojams, socialiniams partneriams, NVO, bendruomenių atstovams ir pan.
 6. Į savivaldybės finansuojamus renginius įtraukti kasmetinių viešųjų akcijų: „Motinos dienos“, „Tėvo dienos”, „Šeimos dienos“, „Geriausio mokytojo ir geriausios mokytojos konkurso“ ir pan. organizavimą.
 7. Organizuoti visuomenės švietimo priemones, skirtas atsakingai tėvystei skatinti.
Viešųjų erdvių lyčių lygybės gerosios idėjos

eile

 1. Užtikrinti, prie naujai įsteigtų pramoninių, prekybos centrų, juose dirbantiems darbuotojams viešojo transporto tinklo prieinamumą ir lankstumą, tuo sudarant sąlygas darbo ir šeimos suderinamumui.
 2. Siekiant padėti spręsti darbo ir šeimos derinimo problemas vaikus auginančioms šeimoms, savivaldybės lėšomis iš dalies paremti privačių vaikų darželių, vaikų dienos centrų ar priežiūros kambarių kūrimą.
 3. Savivaldybės lėšomis iš dalies remti darbo ir šeimos derinimo paslaugų centrų įkūrimą ir funkcionavimą.
 4. Užtikrinti, kad ikimokyklinės vaikų priežiūros įstaigos dirbtų ištisus metus.
 5. Organizuoti nemokamą vaikų iš kaimiškų vietovių atvežimą-nuvežimą į vaikų priežiūros įstaigas.
 6. Įrengiant sporto aikštes bei sporto sales, pritaikyti jas tiek moterų, tiek vyrų sportui.
Darbo ir švietimo lyčių lygybės gerosios idėjos

svarstykles

 1. Organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą sudarant sąlygas dirbantiems tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
 2. Organizuoti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų popamokinį užimtumą.
 3. Taikyti lanksčias darbo užimtumo formas, atsižvelgiant į įmonės/organizacijos darbo pobūdį, darbuotojų poreikius.
 4. Organizuoti vaikų vasaros stovyklas bei užimtumo programas kitų mokyklinių atostogų metu.
 5. Į mokymo programas įtraukti mokymus apie moterų ir vyrų lygybę, vykdant ikimokyklinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 6. Bendrojo lavinimo mokyklose numatyti priemones, formuojančias naują požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje, ir keičiančias nusistovėjusius stereotipus.
 7. Karjeros koordinatoriui imtis priemonių pasiūlant, skatinant moksleivius rinktis nestereotipines lyčiai specialybes, atsižvelgiant į gabumus, o ne į visuomenėje egzistuojančias nuostatas apie „moteriškas“ ir „vyriškas“ specialybes.
 8. Vaikų ir jaunimo socializacijos programose, remiamose iš savivaldybių biudžetų, numatyti moterų ir vyrų lygybės ugdymą.
 9. Remti nevyriausybines organizacijas, dirbančias moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo srityje, perkant iš jų paslaugas, pavyzdžiui, skirtas darbo ir šeimos derinimo problemų sprendimui, remiant projektus, skirtus moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui.
Kultūrai ir laisvalaikiui lyčių lygybės idėjos

lytys

 1. Organizuoti vaikų užimtumą atostogų metu.
 2. Rengti ir vykdyti sveikatinimo programas moterims ir vyrams, atsižvelgiant į specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, propaguoti sveiką gyvenseną bei sveikatos stiprinimo priemones.
 3. Rengti ir įgyvendinti sporto plėtros programas, steigti savivaldybės lėšomis remiamus sporto klubus ir siekti, kad moterims ir vyrams būtų sudarytos vienodos galimybės juose sportuoti.
 4. Įrengti laisvalaikio zonas pritaikytas visoms gyventojų grupėms. (pvz.: rekonstruojant ar atnaujinant sporto bazę).
 5. Kurti rekreacinę teritoriją pritaikyta įvairių visuomenės grupių poreikiams (vaikams, moterims, vyrams, neįgaliems asmenims ir pan.).
 6. Skatinti bendruomenių ir NVO iniciatyvas, siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo.