Moterų ir vyrų lygybės priemonių idėjų bankas

 • Savivaldybės parengia ir patvirtinta kasmetinę „Savivaldybės X moterų ir vyrų lygių galimybių programą“. Programa į savivaldybės strateginį planą įtraukiama atskira eilute ir pagal nustatytus prioritetus šios programos lėšomis vykdomos atskiros priemonės moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. Šių priemonių įgyvendinimui skelbiami konkursai.
 • Kita siūloma alternatyva: į savivaldybės strateginį planą įtraukiamos priemonės skirtos moterų ir vyrų lygybės situacijos gerinimui.

Toliau pateikiami galimų priemonių pavyzdžiai. Jie buvo suformuluoti mokymų metu, ir siūlomi savivaldybėms kaip idėjos tolimesniam apsvarstymui ir pasirinkimui.

Moterų ir vyrų lygybės priemonių idėjų bankas

 1. Parengti ir vykdyti specialias kvalifikacijos įgijimo arba perkvalifikavimo programas/mokymus šioms tikslinėms grupėms:
  - moterims bei vyrams, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų;
  - vyresnio amžiaus moterims ir vyrams;
 2. Organizuoti socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų) švietimą moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje klausimais. (Galimos temos: vienodas darbo užmokestis už tą patį vienodos vertės darbą, lanksčių darbo organizavimo formų diegimas, šeimai ir darbui palankios darbo aplinkos kūrimas, darbuotojų, grįžtančių iš tėvystės/motinystės atostogų kvalifikacijos kėlimas ir pan.).
 3. Organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą sudarant sąlygas dirbantiems tėvasms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
 4. Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų įvairovę.
 5. Steigti vaikų priežiūros įstaigas (ikimokyklinio ugdymo, dienos centrus ir pan.) ar organizuoti paslaugas  atsižvelgiant į bendruomenės ir ypač dirbančių tėvų poreikius (darbo laiko ir priežiūros paslaugų įvairovė).
 6. Organizuoti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų papomokinį užimtumą.
 7. Skatinti jaunimo verslumą, atsižvelgiant į sektorius aktualius moterism ir vyrams.
 8. Vykdant verslo rėmimo programas atsižvelgiant į lyčių lygybės integravimo aspektą.
 9. Vykdyti programą „Parama pradedantiems verslininkams“, nustatant vienu iš prioritetų paramai gauti motinas ir tėvus, grįžtančius iš vaiko priežiūros atostogų.
 10. Didinant gyventojų verslumą bei, siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo versle, įpareigoti verslo konsultacinį centrą kiekvienais metais atlikti verslo analizę pagal lytį / analizė lyčių aspektu.
 11. Siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo versle, skatinti moterų verslininkystę ir karjeros siekimą, rengiant įvairius seminarus, reklaminę medžiagą, skleidžiant gerąją patirtį per televiziją ir radiją.
 12. Skatinti jaunimo verslumą, siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo versle.
 13. Atsižvelgiant į įmonės/organizacijos darbo pobūdį, darbuotojų poreikius taikyti lanksčias darbo užimtumo formas.
 14. Rengti pristatymus su pavyzdinėmis įmonėmis, kurios iliustruotų praktinę naudą, taikant lyčių lygybės aspektą jų veikloje.
 1. Tobulinti ugdymo procesą, keliant berniukų motyvaciją siekti vidurinio išsilavinimo bei aukštojo mokslo.
 2. Bendrojo lavinimo mokyklose numatyti priemones, formuojančias naują požiūrį apie moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje, ir keičiančias nusistovėjusius stereotipus.
 3. Organizuoti profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant atsisakyti „moteriškų“ ir „vyriškų“ profesijų stereotipizavimo.
 4. Vykdant ikimokyklinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, į mokymo programas įtraukti švietimą lyčių lygybės aspektu.
 5. Siekiant į mokyklą ir kitas švietimo įstaigas įtraukti daugiau vyrų mokytojų, taikyti švietėjiškas priemones: organizuoti apskritojo stalo diskusijas, profesinio orietavimo ir konsultavimo paslaugas mokyklose, o taip pat televizijos ir radijo laidas šia tema.
 6. Plėsti mokyklų neformalaus ugdymo būrelių bei įvairaus pobūdžio neformaliojo ugdymo mokymų pasiūlą, siekiant subalansuoto mergaičių ir berniukų dalyvavimo.
 7. Į bendrojo lavinimo mokyklų programas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravomo pradmenys.
 8. Mokynių tarybas formuoti 40:60 principu.
 9. Siekti proporcingo lyčių dalyvavimo papomokinio užimtumo programose, pritraukiant merginas ir vaikinus į nestereotipines lyčiai veiklas (pvz. imtis priemonių įtraukiančių merginas į techninius būrelius; vaikinus – kultūrinius projektus).
 10. Vaikų ir jaunimo socializacijos programose, remiamose iš savivaldybių biudžetų, numatyti lyčių lygybės ugdymą.
 11. Organizuoti savivaldybės gyventojų neformalųjį švietimą lyčių lygybės klausimais.
 12. Karjeros koordinatoriui imtis priemonių skatinant moksleivius rinktis nestereotipines lyčiai specialybes, atsižvelgian į gabumus o ne į visuomenėje egziztuojančias nuostatas apie „moteriškas“ ir „vyriškas“ specialybes.
 1. Atlikti socialinių paslaugų poreikio tyrimą lyčių aspektu.
 2. Organizuoti senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia užimtumą, atsižvelgiant į skirtingų lyčių poreikius, skatinant jų tarpusavio bendravimą.
 3. Praplėsti paslaugų spektrą neįgaliesiems. Skatinti neįgalių moterų ir vyrų įsitraukimą į veiklas, jas pritaikant prie poreikio.
 4. Vykdyti ligų prevenciją, atsižvelgiant į skirtingų lyčių susirgimų specifiką rajone.
 5. Parengti visuomenės sveikatos stiprinimo savivaldybės teritorijoje strategiją, siekiant, kad tiek moterims, tiek vyrams būtų sudarytos sąlygos tikėtinam gyvenimo trukmės didinimui.
 6. Rengti ir įgyvendinti sveikatinimo programas bei prevencines švietimo priemones, jas vykdant, užtikrinti abiejų lyčių dalyvavimą.
 7. Kasmet analizuoti moterų ir vyrų mirtingumo priežastis, skelbti statistiką pagal lytį. Organizuoti švietėjišką ankstyvo mirtingumo prevencinę veiklą, užsakinėti socialinę reklamą.
 8. Atlikti savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų finansinę analizę lyties aspektu (kiek lėšų panaudota moterims ir, kiek vyrams). Jos pagrindu ruošti rekomendacijas paslaugų spektriui ir kokybei gerinti, įgyvendinant lyčių lygybės principą.
 9. Organizuoti vaikų užimtumą atostogų metu.
 10. Pagal poreikį kurti moterų (jeigu nėra) ir vyrų savipagalbos/krizių centrą.
 11. Suteikti apgyvendinimo, teisinės bei psichologinės pagalbos paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusiems gyventojams.
 12. Rengti ir įgyvendinti sporto plėtros programas, steigti savivaldybės lėšomis remiamus sporto klubus ir siekti, kad moterims ir vyrams būtų sudarytos vienodos galimybės juose sportuoti.
 13. Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės materialinę sporto bazę, atsižvelgiant į lyčių poreikius ir siekti, kad sporto veikloje dalyvautų ne mažiau kaip 40 procentų vienos lyties atstovų.
 14. Užtikrinti, kad tiek mergaitėms, tiek berniukams būtų sudarytos vienodos galimybės sportuoti mokyklų sporto bazėse.
 15. Didinti kurortinių paslaugų įvairovę ir jų kokybę, siekiant užtikrinti, kad būtų sudarytos vienodos galimybės moterims, vyrams, šeimoms naudotis teikiamomis paslaugomis.
 16. Tobulinti sąlygas naudotis kurortinių/sanatorinių/reabilitacinių įstaigų teikiamomis paslaugomis motinoms ir tėvams, atvykstantiems į kurortą kartu su vaikais.
 17. Plėtoti dienos ir trumpalaikių socialinių paslaugų teikimą: vienišiems senyvo amžiaus asmenims, krizes šeimoje patyruseims moterims ir vyrams, nepilnamečiams tėvams su kūdikiais
 18. Skatinti bendruomenių ir NVO iniciatyvas , siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo
 19. Laisvalaikio zonos įrengimas X mieste/rajone.  (vietoje sporto zonos įrengimas)
 20. Organizuoti globos paslaugų teikimą asmenims jų namuose atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
 21. Kuriant savivaldybės visuomenės sveikatos strategiją ir stebėsenos programas atsižvelgti į situacijos analizę lyties aspektu.
 22. Kurti rekreacinę teritoriją pritaikyta įvairių visuomenės grupių poreikiams (vaikams, moterims, vyramt, neįgaliems asmenims ir pan.)
 23. Skatinti gyventojų saviraišką ir laisvalaikio užimtumą per sportą atsižvelgiant į skirtingus lyčių poreikius.
 1. Įsteigti lyčių lygybės eksperto pareigybę arba paskirti konsultantą X savivaldybėje bei patvirtinti jo pareigybines instrukcijas.
 2. Patvirtinti X savivaldybės Moterų ir vyrų lygių galimybių programą 2015-2020 m. ir užtikrinti jos įgyvendinimą, skiriant finansavimą.
 3. Užtikrinti lyčių lygybės eksperto dalyvavimą kuriant savivaldybės strateginius planus.
 4. Sukurti visuomeninę moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo komisiją, į ją įtraukiant vietos politikus ir administracijos darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių atstovus.
 5. Užtikrinti visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo komisijos tęstinį darbą.
 6. Siekiant didinti miesto valdymo efektyvumą ir stiprinti miesto valdžios prestižą, rengti tęstinius (ne rečiau kaip kartą per metus) savivaldybės tarybos narių (politikų) ir savivaldybės tarnautojų mokymus moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais.
 7. Į savivaldybės politikų ir administracijos vadovų/darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas, įtraukti lyčių lygybės klausimus, ir gerinti jų gebėjimus užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes.
 8. Stiprinant demokratinį valdymą ir užtikrinant vienodą moterų ir vyrų įtaką sprendimų priėmimo procesuose, rekomenduoti įtraukti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus į savivaldybėje sudaromų darbo grupių bei komisijų veiklą, užtikrinant subalansuotą lyčių lygybės atstovavimą.
 9. Įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių principą visose savivaldybės kompetencijos srityse, priimant sprendimus, rengiant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, tvirtinant programas ir priemones.
 10. Rengti tęstinius lyčių lygybės mokymus savivaldybės darbuotojams, socialiniams partneriams, NVO ir pan.
 1. Patobulinti X savivaldybės interneto svetainę, įdedant naują skyrių/rubriką “Lyčių lygybės įgyvendinimas X savivaldybėje”. Užtikrinti, kad informacija apie visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos darbą būtų patalpinta savivaldybės internetinėje svetainėje, šioje rubrikoje.
 2. Sukurti savivaldybės socialinio tinklo puslapį, jame skelbtiant konkursus, viešinant veiklą, susijusią su lyčių lygybės de facto užtikrinimu regione.
 3. Organizuoti kasmetinius viešus renginius (seminarus, konferencijas, forumus, televizijos ir radijo laidas, viešas diskusijas vietinės televizijos ir radijo kanalais), kuriuose būtų propaguojama lyčių lygybė, į veiklą aktyviai įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius. Renginių metu parengtas rekomedacijas praktiniam lyčių lygybės įgyvendinimui talpini internetinėje svetainėje, rubrikoje “Lyčių lygybės įgyvendinimas X savivaldybėje”.
 4. Per vietinės žiniasklaidos priemones ir savivaldybės internetinį tinklalapį viešinti gerosios praktikos lyčių lygybės srityje pavyzdžius.
 5. Į savivaldybės finansuojamus renginius įtraukti kasmetinių viešųjų akcijų: „Motinos dienos“, „Tėvo dienos”, „Šeimos dienos“ ir pan. organizavimą.
 6. Keistis naudinga informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis lyčių lygybės srityje tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse.
 7. Atlikti kasmetinę pagal projektus teikiamos paramos analizę lyčių aspektu, siekiant, kad parama užtikrintų ir vyrų, ir moterų aktyvų dalyvavimą projektuose.
 8. Stebėti finansinių išteklių srautus specifinėms moterų ir vyrų reikmėms tenkinti.
 9. Remti nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių lyčių lygybės srityje, veiklą. NVO skelbiamuose konkursuose vienu iš prioritetų numatyti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą visose gyvenimo sferose, skiriant dėmesį socialinės atskirties grupėms.
 10. Parengti ir įgyvendinti prevencines švietimo priemones, atsižvelgiant į opiausias problemas, susijusias su moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo problemomis, pvz.: savižudybių skaičiaus augimas, prekyba moterimis, smurtas šeimoje, piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais ir pan.
 11. Kurti socialines reklamas skatinančias lygiavertį požiūrį į moterys ir vyrus.
 12. Savivaldybės klientų aptarnavimo laukiamajme demonstruoti vaizdo filmus apie moterų ir vyrų lygybę.
 1. Prie naujai įsteigtų pramoninių, prekybos centrų užtikrinti juose dirbantiems darbuotojams viešojo transporto tinklo prieinamumą ir lankstumą, tuo sudarant sąlygas darbo ir šeimos suderinamumui.